Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatny warsztat “Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych”

Opublikowano w 5 grudnia 2019 przez admin

Czy sprawozdanie finansowe może stanowić dobre narzędzie do autopromocji Twojej organizacji? Jak prowadzić księgi, by na koniec roku sporządzić sprawozdanie? Jakie obowiązki informacyjne, terminy, odpowiedzialność nakłada Ustawa o Rachunkowości na Twoją organizację? Jak przebiega proces podpisywania dokumentu i co w ogóle oznacza elektroniczne sprawozdanie finansowe oraz elektroniczny podpis?
Nie jesteś pewna/y, a może nie wiesz? Przyjdź na bezpłatne szkolenie
dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza niebędących księgowymi przedstawicieli (członków zarządu, członków organizacji, osoby samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe) organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław).

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:

  • wymogi sprawozdawcze nałożone przez Ustawę o Rachunkowości,
  •  elektroniczna wersja sprawozdania finansowego oraz elektroniczny podpis,
  • omówienie wymogów informacyjnych wynikających z wprowadzenia i informacji
    dodatkowej do sprawozdania finansowego,
  • przedstawienie sprawozdania finansowego jako narzędzia do autopromocji organizacji trzeciego sektora,

TERMIN: 17 grudnia 2019r. (wtorek)
GODZINA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami oraz przesłać na adres e-mail: dowes@rcwip.pl


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2019r.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy/czki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona!Powrót do Aktualności →