Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Cykl Warsztatów „Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych”

Opublikowano w 19 września 2017 przez admin

Czy można realizować cele społeczne i wykorzystać narzędzia stosowane w biznesie?
Jak zmienić statut i funkcjonowanie własnej organizacji by móc sprzedawać produkty i usługi? Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na cykl warsztatów skierowanych do organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej i odpłatnej.


Na naszych warsztatach uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w zakresie:
•    aspektów prawno – finansowych zakładania przedsiębiorstwa społecznego (w tym m.in. działalności odpłatnej, działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnych);
•    zarządzania przedsiębiorstwem społecznym;
•    motywowania i dbania o rozwój pracowników i współpracowników;
•    przygotowania oferty  biznesowej;
•    konstruowania biznesplanu;
•    pozyskiwania środków na rozwój działalności ekonomicznej i tworzenie miejsc pracy w organizacji pozarządowej;
•    zobaczysz jak w praktyce wygląda funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych i będziesz mógł poznać osoby zaangażowane w rozwój ekonomii społecznej.
Dodatkowo w wyniku warsztatów i spotkań indywidulanych Twoja organizacja będzie miała opracowaną gotową koncepcję na prowadzenie działalności gospodarczej/odpłatnej.
Do udziału w Cyklu szkoleniowym mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 2 osoby z organizacji pozarządowej, które:
•    ukończyły 18 lat,
•    zamieszkują i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną w KRS posiadającą siedzibę lub prowadzą działalność na terenie następujących powiatów:
– Miasta Wrocław;
– wrocławskiego;
– trzebnickiego;
– wołowskiego;
– średzkiego;
– strzelińskiego;
– oleśnicki;
– milicki;
– oławski;
•    organizacja, którą reprezentują w chwili zgłoszenia *nie ma uruchomionej działalności odpłatnej i gospodarczej, tj. nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców lub nie pobiera opłat za swoje usługi/ może – ale nie musi – posiadać możliwość prowadzania tego typu działalności w statucie;
•    w przypadku większej ilości osób  niż miejsc, pierwszeństwo będą miały organizacje, które zgłoszą do udziału co najmniej 1 osobę spełniającą któreś z poniższych kryteriów:
– osoby zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil);
-środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;
– osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (tj. więcej niż jeden czynnik);
DATY, MIEJSCA ORAZ TEMATYKA WARSZTATÓW:
4-5 października, Wrocław- Zarządzanie i planowanie strategiczne w organizacji;
16-17 października, Wrocław- Biznesplan działalności odpłatnej/gospodarczej, marketing/sprzedaż;
26-27 października, Wrocław- Aspekty formalno-prawne działalności ekonomiczne organizacji pozarządowej;
Dodatkowo w ramach cyklu szkoleniowego uczestnicy wezmą udział w indywidualnych usługach edukacyjnych – min. 4 godziny z każdym z uczestników, w dogodnych terminach ustalanych indywidualnie.
Osoby biorące udział w cyklu szkoleniowym mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o dotacje ( nawet do 20.000 zł na osobę ) na utworzenie miejsca pracy.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
•    Grupa będzie liczyła ok. 16 osób;
•    dla grupy przewidziano 6 dni szkoleniowych (2-dniowe szkolenia) tj. 36 godzin dydaktycznych;
•    szkolenia będą odbywać się we Wrocławiu;
•    wizyty studyjne w dwóch spółdzielniach zostaną wplecione w program szkoleń;
•    każda osoba przed zakwalifikowaniem się do cyklu musi odbyć rozmowę z animatorem/edukatorem;
•    Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały szkoleniowe;
•    Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce warsztatów i ewentualnego noclegu.
Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz do dnia 20 września 2017:
odesłanie/dostarczenie jej na adres:
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław albo wysłanie e-mailem na:  dowes@rcwip.pl  (skan ręcznie podpisanego zgłoszenia).
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem RCWIP we Wrocławiu tel. 71 796 3000
oraz z osobą odpowiedzialną za organizację cyklu: pawel.bryk@rcwip.pl
Cykl jest organizowany w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Powrót do Aktualności →