Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czy muszę w prowadzonej działalności wyodrębnić działalność odpłatną i nieodpłatną oraz gdzie i kiedy mam to zrobić i umieścić?

Opublikowano w 6 stycznia 2015 przez admin

faq_superngoTak, każda fundacja czy stowarzyszenie musi, zgodnie z art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyodrębnić prowadzenie takich działalności, jeśli ma zamiar prowadzić chociaż jedno z działań odpłatnie. Wyodrębnienie takiej działalności(…)

(…) może znajdować się już w statucie, w części dotyczącej celów i sposobów działania fundacji/ stowarzyszenia.  Przykład:

§ 4          Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy.

§ 5            Realizacja celów Fundacji następuje poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.”

Następnie, w osobnych ustępach dotyczących działalności odpłatnej i nieodpłatnej  należy wymienić  sposoby realizacji celów, np.  prowadzenie terapii, działalności edukacyjnej.  Co do zasady wszystkie te sposoby mogą się pokrywać.

Wiele fundacji, nie ma wyodrębnia rodzajów działalności już w samym statucie, co nie jest błędem.

Spełnienie obowiązku wyodrębnienia można zrealizować poprzez podjęcie stosownej uchwały np. przez walne zebranie członków lub zarząd stowarzyszenia. W statucie wówczas należy w jednym paragrafie wymienić sposoby realizacji celów, a następnie , przy następnym najbliższym zebraniu zarządu podjąć uchwałę o wyodrębnieniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Należy też pamiętać, że każda organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego ma obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności odpłatnej i działalności nieodpłatnej – tak, aby możliwie było określenie przychodów, kosztów i wyników działalności.

…więcej informacji na stronie: http://poradnik.ngo.pl/x/470100

zapytaj2Powrót do Aktualności →