Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


Zapisz się do newslettera

Podręcznik „Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy”

Podręcznik „Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy” stanowi rezultat projektu “IMPROVE – IMPact Of VoluntEering on personal and professional Growth”, („Wpływ wolontariatu na rozwój osobisty i zawodowy”) realizowanego przez pięć organizacji partnerskich w ramach programu GRUNDTVIG.

Ocena kompetencji jest powszechnie wykorzystywana w poradnictwie zawodowym. Mogą ją także stosować pracownicy rozmaitych instytucji i osoby poszukujące pracy. Ocena kompetencji pozwala na obiektywną analizę umiejętności, zdolności, postaw i motywacji, co umożliwia określenie preferencji zawodowych i ustalenie planu rozwojowego osoby poddanej badaniu.

Intencją partnerów projektu IMPROVE było dostosowanie narzędzi służących do oceny umiejętności i kompetencji stosowanych w innej dziedzinie do potrzeb działalności wolontariackiej. Stało się to możliwe dzięki współpracy na poziomie europejskim między organizacjami pracującymi z wolontariuszami w środowisku lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

Efektem współpracy jest ten Podręcznik.  Opisuje on narzędzia, które mogą być stosowane  przez organizacje pracujące z wolontariuszami i wspierające ich rozwój. Niektóre z nich zostały opracowane przez realizatorów projektu (narzędzia opisane w części „Etap diagnostyczny”: kwestionariusz  samodiagnozy, Assesment Center, wywiad i w „Etapie planowania działania”: plan  rozwoju). Pozostałe narzędzia przedstawione w niniejszej publikacji są stosowane przez organizacje partnerskie w codziennej pracy.

CEL PODRĘCZNIKA

Zadaniem facylitatorów  (kierowników wolontariatu, liderów grup) jest towarzyszenie w rozwoju wolontariuszom/wolontariuszkom przed podjęciem działalności, w trakcie jej trwania i po zakończeniu pracy.

Publikacja ta ma na celu dostarczenie opiekunom narzędzi, które ułatwią realizację zadania. Znaleźć w niej można pomoce nazywające oraz opisujące umiejętności i kompetencje: zarówno już posiadane, jak i te, które wolontariusz/wolontariuszka chciał(a)by nabyć w czasie podejmowanej działalności. Ma to zachęcić go/ją do analizy postaw i motywacji, a w efekcie ułatwić określenie osobistych i zawodowych celów edukacyjnych.

JAK UŻYWAĆ PODRĘCZNIKA?

W Podręczniku opisano kolejne etapy wolontariatu – tworzą one drogę, w czasie której Facylitator (przez określony czas) towarzyszy Wolontariuszowi/Wolontariuszce.

Aby wyruszyć w tę wspólną podróż edukacyjną, potrzebna jest wstępna zgoda Wolontariusza i Facilitatora. Osoby te w czasie trwania współpracy odbywają regularne spotkania, podczas których Facylitator dokonuje oceny kompetencji Wolontariusza i wspólnie z nim opracowuje plan rozwoju.
Podręcznik zawiera wiele narzędzi wraz z opisem ich zastosowania. Facylitator może zastosować je wszystkie lub wybrać tylko niektóre z nich.

Pierwsza część Podręcznika zawiera informacje o tym, jak towarzyszyć Wolontariuszowi w czasie różnych faz wolontariatu oraz jak stosować wypracowane i zebrane przez partnerów projektu narzędzia. W drugiej części (Aneksy) znajdują się instrumenty służące do oceny kompetencji stosowane w każdym z etapów wolontariatu.

POBIERZ PODRĘCZNIK „ZESTAW NARZĘDZI DO OCENY KOMPETENCJI WOLONTARIUSZY”

LUB

stopka_improve