Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Publikacje SEKTOR3

PRAWO, FINANSE, FUNDUSZE, ZARZĄDZANIE i PUBLIC RELATIONS – to mocne słowa, które mogą zaważyć na funkcjonowaniu Twojej organizacji – i pięć mocnych pozycji w Twojej podręcznej biblioteczce.

Oprócz nieodpłatnego doradztwa i szkoleń – by edukować i podpowiadać praktyczne rozwiązania – oferujemy publikacje napisane przez naszych specjalistów. Publikacje rozdajemy bezpłatnie – z dedykacją dla osób planujących założyć swoją organizację oraz dla już istniejących organizacji pozarządowych.

Wersje drukowane dostępne w naszym biurze: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław
(uwaga: ponieważ dysponujemy ograniczoną ilością egzemplarzy – obowiązuje zasada: kto pierwszy – ten lepszy).

Wersje elektroniczne do pobrania tutaj:

SEKTOR3-prawo-cover-500piksPRAWO W NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych.
Spis treści: Czym są organizacje pozarządowe? // Chcę zacząć działać w organizacji pozarządowej… // Rodzaje działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe // Władze organizacji // Jak zarejestrować organizację – krok po kroku! // Jak napisać statut? // Statut fundacji // Statut stowarzyszenia // Rejestracja w KRS // Organizacja od momentu zarejestrowania // Praca w organizacji pozarządowej // Wolontariat w organizacji pozarządowej // Jak nie zagubić się w gąszczu przepisów… // Ważne adresy na mapie Wrocławia // Linkownia // Bibliografia

 

 

FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych.FINANSE W NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych.
Spis treści: Rodzaje działalności jakie mogą prowadzić organizacje pozarządowe // Praktyczne wskazówki dotyczące konstrukcji budżetu projektu oraz dokonywania płatności // Rozliczanie projektów // Organizacje pozarządowe i  księgi rachunkowe // Organizacje pozarządowe a urząd skarbowy // Organizacje pozarządowe a Zakład Ubezpieczeń Społecznych // Zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej oraz współpraca z wolontariuszami // Delegacje // Kalendarz terminów – sprawozdawczość roczna // Linkownia // Bibliografia

 

 

SEKTOR3-pr-cover-500piksPublic Relations w NGO. Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych.
Spis treści: Budowanie marki NGO // Przepis na klej // Targeting, czyli trafiają tylko Ci, którzy celują // Narzędzia public relations i najważniejsze  pojęcia // Wokół idei // Komunikacja z mediami // Media relations w pytaniach i odpowiedziach // Jak przygotować dobrą informację prasową // Czas na kampanie społeczne // Event – promocja przez działanie/Case study: Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012 // Brief kreatywny – wytyczne do wykonania projektu graficznego // Public relations w internecie – tendencje i trendy // Przykłady dobrych praktyk // Działaj online! // Internetowy narzędziownik // Gdy nastaną czasy kryzysu… // Bohaterowie publikacji

 

 

SEKTOR3-zarzadzanie-cover-5Zarządzanie w NGO. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych.
Spis treści: Specyfika funkcjonowania NGO // Zarządzanie // Lider w organizacji pozarządowej // Wizja i misja organizacji // Planowanie i ewaluacja działań // Struktura organizacyjna // Proces rekrutacji pracowników i wolontariuszy // Praca w zespole // Równość szans w aspekcie zatrudnienia i zarządzania projektem // Narzędzia komunikacji wewnętrznej w pracy zespołu // Ocena pracy zespołowej // Rozwiązywanie problemów // Motywowanie członków, pracowników i wolontariuszy // Podnoszenie kwalifikacji zawodowych // Przydatne załączniki // Linkownia // Bibliografia

 

 

SEKTOR3-fundusze-cover-500pFundusze w NGO. Pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych.
Spis treści: Sytuacja ekonomiczna  organizacji pozarządowych w Polsce // Czym jest  fundraising? // Rodzaje  sponsorów  i ich motywacje // Planowanie  działań fundraisingowych // Pozadotacyjne  źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych // Dotacyjne  formy finansowania działalności organizacji pozarządowych // Finansowanie działalności ze środków  organizacji prywatnych // Krajowe środki publiczne – rządowe i samorządowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych // Finansowanie działalności organizacji pozarządowych  z funduszy unijnych // Przykładowe  programy unijne  dostępne dla organizacji pozarządowych // Finansowanie działalności organizacji pozarządowych w ramach bezzwrotnej  pomocy zagranicznej // Współpraca ze  sponsorami indywidualnymi // Współpraca z sektorem  biznesu // Projekt a wniosek // Tworzenie budżetu // Przyjrzyj się  dobrym praktykom // Załącznik –  przykład oferty  realizacji zadania publicznego // Linkownia // Bibliografia

Publikacje powstały w ramach projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.