Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny 2014

Opublikowano w 9 października 2014 przez admin

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2014”.

Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi.

Zapraszamy Państwa do składania nominacji w obrębie czterech kategorii konkursowych:

Kategoria 1. Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2014
Wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych, które w sposób systematyczny łączą działalność społeczną i ekonomiczną. W tej kategorii nominację składają: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Kategoria 2. Dolnośląski Produkt Lokalny Roku 2014
Wyróżnienie dla produktu lub usługi, który/która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a)    produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez podmioty ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe);
b)    produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska oraz w oparciu o lokalne zasoby;
c)    produkt/usługa, który/która promuje lokalne walory kulturowe, środowiskowe i inne;
d)    produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez osoby defaworyzowane na rynku pracy (np. bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji).

Do nominacji można dołączyć płytę z nagraniem, artykuł z gazety, publikację lub zdjęcie promujące dany produkt czy usługę. W tej kategorii nominację składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa prywatne.

Kategoria 3. Dolnośląski Filantrop Roku 2014
Wyróżnienie dla przedsiębiorstw prywatnych, które wspierają  finansowo lub niefinansowo
(w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

Kategoria 4. Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo 2014
Wyróżnienie sympatyków przedsiębiorczości społecznej wspierających finansowo
lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe.

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 12 listopada 2014 roku, która odbędzie się  w Wielokulturowym Parku STARA KOPALANIA w Wałbrzychu.

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Sienkiewicza 2/5, 58-300 Wałbrzych do dnia 03.11.2014 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 74 665 33 67 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.stanaszek@fres.org.pl

Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2014” jest realizowany we współpracy z Federacją Przedsiębiorstw Społecznych, patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Wałbrzycha, a Sponsorem statuetek konkursu jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte z Bielawy.Powrót do Aktualności →