Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląskie Małe Granty – rusza V nabór wniosków!

Opublikowano w 17 października 2019 przez admin

Dziś rusza nabór wniosków do kolejnej, już 5 edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty.

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat.
Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.
Ile wynosi dotacja?
Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.
Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.
Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 17 października do 27 października 2019 roku do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.
Czas realizacji projektów?
Projekty można będzie realizować od 6 listopada do 15 grudnia 2019 roku.
Jak się zgłosić?
Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie. Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl
Więcej informacji na stronie.

Program Dolnośląskie Małe Granty jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.Powrót do Aktualności →