Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Emocjonalna mądrość trenerów oraz współpraca pomiędzy światem edukacji i pracy – to kolejne tematy, które nasi pracownicy i wolontariusze zgłębiali podczas udziału w specjalistycznych kursach.

Opublikowano w 2 czerwca 2015 przez admin

Kolejne dwa tandemy szkoleniowe wzięły udział w specjalistycznych kursach.

Katarzyna Dyszy wolontariuszka w Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Grzegorz Tymoszyk (Prezes Zarządu Fundacji „Umbrella”, koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3) pojechali na Cypr w marcu 2015 r.  do miejscowości Limassol na szkolenie dotyczące emocjonalnej mądrości trenerów. W wyniku ich 5- dniowej pracy oboje otrzymali certyfikat, który został wydany przez ILC Inspired Learning Centre Ltd.

Katarzyna Dyszy i Grzegorz Tymoszyk wzięli udział w szkoleniu Emocjonalna mądrość trenerów – Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Zagadnienia, które były poruszane na szkoleniu pozwoliły uczestnikom na zdobycie następujących kompetencji:
•    Poznanie oraz zrozumienie przyczyn stresu, mechanizmów i skutków
•    Podniesienie wiedzy na temat tego, w jaki sposób stres wpływa na zdolności uczenia się
•    Wiedza na temat w jaki sposób ograniczać skutki stresu tj. zły stan zdrowia, absencja, brak kreatywności, niezdolność do skupienia się
•    Poznanie praktycznych narzędzi do radzenia sobie ze stresem na co dzień
•    Umiejętność zapobiegania syndromom wypalenia edukatorów
•    Umiejętność wprowadzenia praktycznych narzędzi do radzenia sobie z trudnymi emocjami
•    Umiejętność zrozumienia roli emocji w nauczaniu i uczeniu się

ILC Inspired Learning Centre jest firmą zajmującą się wprowadzaniem większej kreatywności, inspiracji, radości, sukcesów i wzmocnienia pozycji osób prywatnych oraz instytucji na Cyprze i na całym świecie. Firma pomaga wychowawcom, liderom, menedżerom projektów oraz wszystkim osobom, które chcą być bardziej twórcze. Obszary kompetencji firmy obejmują rozwój przedsiębiorczości, kariery, neurolingwistyczne programowanie, coaching, zarządzanie stresem, komunikację interpersonalną. ILC Inspired Learning Centre oferuje szkolenia, które są skierowane dla podmiotów, które są gotowe do eksperymentowania z nowymi sposobami myślenia.

Agnieszka Cisowska – Szul (członek zarządu Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowch „Umbrella”, specjalista, doradca, trener) oraz Beata Szklarz (księgowa, doradca, trener w Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”) w maju 2015r. wzięły udział w szkoleniu o współpracy pomiędzy światem edukacji i pracy. Uczestniczki uzyskały certyfikat wydany przez NKey srl.

Agnieszka Cisowska – Szul i Beata Szklarz wzięły udział w szkoleniu Współpraca pomiędzy światem edukacji i pracy. Poruszane zagadnienia pozwoliły uczestniczkom na zdobycie następujących kompetencji:
•    Umiejętność refleksji oraz uważnego projektowania, planowania oraz realizacji działań edukacyjnych
•    Umiejętność analizy pojawiających się potrzeb w zakresie umiejętności i luk w rynku pracy oraz rozwoju polityki w celu rozwiązania tezy
•    Wiedza na temat możliwości w rozwijaniu konkurencyjności na rynku pracy i zmniejszenia bezrobocia wśród ludzi, dzięki współpracy różnych podmiotów działających w dziedzinie edukacji i pracy
•    Zdolność do przystosowania oferty szkoleniowej do zmieniających się wymagań i potrzeb
•    Wrażliwość na problemy edukacyjne oraz zdolność do komunikacji i współpracy w działaniach edukacyjnych

NKey jest wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną firmą działającą głównie w branży technologii informatycznych oraz w zakresie badań i rozwoju systemów oraz zintegrowanych usług dla innowacji w różnych instytucjach. NKey współpracuje z różnymi podmiotami ze świata pracy i szkoleń w zakresie diagnozowania i odpowiadania na potrzeby społeczne. NKey ma elastyczną strukturę, funkcjonuje jako miejsce spotkań edukacyjnych,  działa na rzecz rozwoju sieci współpracy międzynarodowej.

Zdobytą wiedzą z chęcią podzielimy się z Wami!

Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”!

Projekt „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych)

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228
Emotional wisdom of trainers and cooperation between the worlds of education and work – are other topics that our staff and volunteers have studied while participating in specialized courses.

Katarzyna Dyszy – volunteer from the Foundation of Support for NGO’s UMBRELLA and Grzegorz Tymoszyk (President of the Board in Foundation UMBRELLA, coordinator of the Wroclaw Centre of Support for NGO’s Sector 3) went on Cyprus in March 2015 to Limassol for the course of Emotionally Wise Educators. In the result of their 5-days work both received a certificate, which was provided by ILC Inspired Learning Centre Ltd.

Katarzyna Dyszy i Grzegorz Tymoszyk took part in the training of Emotionally Wise Educators – Dealing with Stress and Difficult Emotions. Issues that were discussed during the course allowed participants to gain the following competencies:
•    Knowledge and understanding of the causes of stress, mechanisms and effects
•    Increasing knowledge of how stress affects learning abilities
•    Knowledge of how to limit such as poor health, absenteeism, lack of creativity, ineffective communication, inability to focus, more conflicts
•    Learn practical tools to deal with stress everyday
•    The ability to prevent burn-out syndrome in educators
•    Ability to introduce practical tools to cope with difficult emotions
•    The ability to understand the role of emotions in teaching and learning

ILC Inspired Learning Centre is a company dedicated to bringing more creativity, inspiration, joy, success and empowerment to individuals and businesses in Cyprus and worldwide. They  help educators, leaders, project managers and everyone who wish to be more creative to tap into their creativity hence open their eyes to new possibilities and see how they can make their work and lives more enjoyable, meaningful and inspired. The areas of their competences include entrepreneurship development, career coaching, Neurolinguistic Programming (NLP), Enneagram, stress management, interpersonal communication, teamwork, leadership, body-mind connection, mind expansion tools and creative learning strategies among others.

ILC Inspired Learning Centre provide in-house training for companies with open mind and readiness to experiment with new ways of thinking.

Agnieszka Cisowska – Szul (member of the board in Foundation of Support for NGO’s UMBRELLA, specialist, consultant, trainer) and Beata Szklarz (accountant, consultant, trainer in the Foundation of Support for NGO’s UMBRELLA) in may 2015 took part in course of cooperation between the worlds of education and work. Participants received certificate provided by NKey srl.

Agnieszka Cisowska – Szul and Beata Szklarz took part in the training course of Cooperation Between the Worlds of Education and Work. Issues that were discussed during the course allowed participants to gain the following competencies:
•    Abilities to reflection and mindfulness in the design, planning and implementation of educational activities
•    Ability to analyzing emerging skills needs and gaps in labor market and developing policies to address theses
•    Awareness of the importance of offering new and innovative subjects because of continuous changes in technology and the economy and how to respond to these needs by observing the world of work and updating continuously the didactical offer
•    Knowledge on opportunities on how to develop competitiveness on the labour market and reduce unemployment among people thanks to the cooperation of various entities active in the field of education and work
•    Ability to adapt the training offer to the changing requirements and needs
•    Sensitivity to the educational problems, willingness and ability to communicate and collaborate in educational activities

NKey is a highly qualified and experienced company in the information technology sector and in the research and development of systems and integrated services for innovation in enterprises. Services and products include application development and management, information, analysis, simplification, aggregation, security certification, research and the adoption of new IT technologies and telecommunication.

NKey cooperates with various realities from the world of work and training in the field of social need. NKey is a flexible structure that arises as a meeting point providing education to develop a network of international research collaborations and is sustainable with the times.

The acquired knowledge will be used by our staff in every day work – counseling, training etc.

Project „Strengthening the competencies for effective adult education” is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme (Adult Education)

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.​

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228Powrót do Aktualności →