Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

III DNI GERONTOLOGII – Wrocław 2018

Opublikowano w 16 sierpnia 2018 przez admin

Wrocławskie Centrum Seniora oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Dniach Gerontologii, które odbędą się pod hasłem „Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa” w dniach 25-26 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Kamienna 49/53).  Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny i nie wymaga rejestracji.   

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w:
– interdyscyplinarnej konferencji naukowej (pierwsza sesja tematyczna: „Wokół istoty i problemów srebrnej gospodarki”, druga sesja tematyczna: „Srebrna gospodarka: między teorią a praktyką”);
– panelu dyskusyjnym: „Kształcenie kadr na rzecz starzejącego się społeczeństwa: szanse – możliwości – wyzwania”;
– prezentacji dobrych praktyk pracy z seniorami i warsztatach
– sesji plakatowej oraz imprezach towarzyszących.

Dni Gerontologii – Wrocław 2018 to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk, poszukiwania nowych rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, a także poprawę jakości ich życia. To przestrzeń otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej, geriatrycznej oraz dziedzin i obszarów pokrewnych, mających wpływ na rozwój i życie osób starszych, z praktykami, studentami i seniorami. To płaszczyzna spotkania teoretyków i praktyków, przedstawicieli jednostek samorządowych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, firm i instytucji, które wspólnymi siłami będą poszukiwały odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa polskiego.

Do refleksji proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Usługi opiekuńcze i medyczne 60+
2. Senior – konsument
3. Silver marketing
4. Rozwój srebrnej gospodarki szansą dla starzejącego się społeczeństwa
5. Gerontechnologie
6. Możliwości rozwoju rynku dóbr i usług skierowanych do osób starszych

7. Potencjał rynku pracy w obszarze srebrnej gospodarki
8. Aktywność zawodowa osób starszych
9. Polityka senioralna XXI wieku
10. Varia

Do uczestnictwa w III Dniach Gerontologii – Wrocław 2018 zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś pracownicy wyższych uczelni, doktoranci, studenci, liderzy i członkowie organizacji senioralnych (kluby seniora, UTW), przedstawiciele administracji samorządowej, firm i instytucji, którym bliska jest refleksja nad fenomenem starości.
Uczestnictwo czynne (dla prelegentów):
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 15 września 2018 r.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, afiliację, informację o formie uczestnictwa (referat albo poster), temat referatu wraz z abstraktem.
Liczba wygłaszanych referatów jest ograniczona, o ich wyborze decyduje Komitet Naukowy.
Informację o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszeń (referat/poster) prześlemy mailowo do dnia 25 września 2018 r.

Więcej informacji:  https://tinyurl.com/y8f2f4pePowrót do Aktualności →