Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jakie kompetencje w założonej fundacji ma fundator? Czy fundator może być członkiem zarządu?

Opublikowano w 23 lutego 2015 przez admin

faq_superngoZgodnie z art. 3 Ustawy o Fundacjach fundator swoim oświadczeniem woli, w formie aktu notarialnego powołuje fundację. W oświadczeniu tym powinien on podać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Ponad to  w art. 5 ww . ustawy wskazane są też inne uprawnienia i obowiązki fundatora. Fundator ustala statut fundacji  określając w nim  nazwę , siedzibę oraz majątek fundacji. Formułuje też cele, zasady oraz formy  i zakres działalności fundacji. Fundator określa  skład  i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać wiele  innych postanowień, w szczególności dotyczących  prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej czy  tworzenia  obok zarządu innych organów fundacji.

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy fundator nie ma obowiązku sam tworzyć statutu. Może on upoważnić do tego inną osobę fizyczną lub prawną.

Po powołaniu fundacji i jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym,  fundator może zakończyć swoją aktywność w fundacji.  Fundator nie jest organem fundacji.  Z chwilą rejestracji fundacja staje się niezależna od fundatora. Od tego momentu prowadzenie jak i odpowiedzialność za działania i majątek  fundacji przechodzi na zarząd.

Fundator jako osoba powołująca fundację może  jednak w statucie zastrzec dla siebie określone kompetencje.  Z związku z powołaniem pierwszego zarządu, może na przykład  sam ustanowić się jego członkiem lub prezesem.

PRZYKŁAD

  1. Zarząd Fundacji składa z minimum 5 osób, w tym Prezesa.
  2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
  3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. Po upływie kadencji skład nowego zarządu wybiera dotychczasowy zarząd.

Fundator może więc przez odpowiednie zapisy w statucie zapewnić sobie kontrolę nad działaniami fundacji. Może też powołać w statucie inne organy, zastrzegając sobie w nich odpowiednie kompetencje.  Ustalenia tego typu są uprawnieniem a nie obowiązkiem fundatora, a jego rola w organizacji nie może wykraczać poza zapisy statutu.

W praktyce fundatorzy często angażują się w pracę powołanych przez siebie organizacji. Fundator może uczestniczyć w życiu fundacji, ale rolę jaką pełni wyznaczają kompetencje właściwe dla organu, w którym zasiada.

Więcej informacji na: http://poradnik.ngo.pl/x/342829 , http://poradnik.ngo.pl/x/950820

zapytajPowrót do Aktualności →