Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu 27/11/2014 – ruszyła rekrutacja!

Opublikowano w 13 października 2014 przez admin

To konferencja wynikająca z potrzeby połączenia działań Państwa, biznesu oraz organizacji pozarządowych (NGO). Jej celem jest stworzenie platformy wymiany informacji i danie obu stronom możliwości dzielenia się wiedzą, aby wspólnie tworzyć nową wartość dodaną. Jest to pierwsza edycja, która nada kierunek dalszym projektom. W ramach konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, case studies oraz praktycznych warsztaty przeprowadzone przez NGO oraz biznes.

Więcej o konferencji na: www.akademiaodpowiedzialnosci.pl oraz:

https://www.facebook.com/pages/Akademia-Odpowiedzialnego-Biznesu/263356193862413

Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu, będącego dobrym wprowadzeniem do tematyki konferencji.

Autor: Oliwia Tarasewicz 

Wolontariat pracowniczy jako wsparcie dla trzeciego sektora

W Polsce zarejestrowanych jest kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych (z ang. NGO). Jako organizacje non profit często napotykają na ograniczenia. Najczęściej wynikają one z niewystarczających zasobów, a poza finansami są to także określone kompetencje niezbędne przy prowadzeniu działalności. Trudno im pozyskać (i opłacić) wykwalifikowanych pracowników, którzy chcieliby świadczyć usługi, np w zakresie obsługi prawnej, IT czy zarządzania projektami. Szansą na zwiększenie zakresu oraz skuteczności działań trzeciego sektora jest współpraca z biznesem. Daje to korzyści trzem stronom: NGO, środowiskom na rzecz których działają i których potrzeby doskonale znają oraz samemu biznesowi. Firmom nie jest łatwo dotrzeć do informacji o potrzebach NGO, a z kolei organizacje pozarządowe mają trudność w ustaleniu, w co biznes się angażuje i gdzie można otrzymać pomoc. Konieczny jest zatem sprawny przepływ informacji i wypracowanie standardów współpracy.

 

Bariery w wymianie informacji

Podstawową barierą w komunikacji pomiędzy sektorami są dwa przekonania. Pierwsze to takie, że przedsiębiorstwa ograniczają się do maksymalizacji zysku, a ich ewentualne działania na rzecz otoczenia to z reguły akcje o charakterze charytatywnym lub sponsoring, służące przeważnie wyłącznie ociepleniu wizerunku. Przekonanie to można zmienić promując i nagłaśniając dobre praktyki biznesu w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (z ang. CSR) i edukując w ten sposób społeczeństwo.

Z drugiej strony – reprezentanci trzeciego sektora sądzą często, że ewentualna współpraca z biznesem polega głównie na pozyskiwaniu środków. W tym kierunku starają się więc podążać i szukają sponsorów. Tymczasem możliwa jest trzecia droga – partnerstwo, na którym zyskują zarówno partnerzy biznesowi, jak i NGO oraz beneficjenci ich działań – środowiska, na rzecz których pracują fundacje i stowarzyszenia. Jednym ze sposobów na takie partnerstwo jest wolontariat kompetencyjny, trafiający idealnie w potrzeby trzeciego sektora.

 

Biznes odpowiedzialny społecznie

CSR to taka koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki której firma działa nie tylko dla osiągnięcia zysku finansowego i maksymalizacji wydajności pracowników, lecz w sposób świadomy i zrównoważony stara się brać pod uwagę potrzeby i wymagania interesów społecznych i ekologicznych w swoim otoczeniu. Coraz więcej firm wdraża strategie CSR, rozumiejąc, że konieczne jest uwzględnianie w działalności biznesowej aspektów moralnych. Oprócz jednorazowych akcji, jak “Godzina dla Ziemi”, firmy tworzą rozbudowane strategie, starając się zmaksymalizować korzyści zarówno dla otoczenia, jak i – jak w przypadku wolotariatu pracowniczego –  dla pracowników. Przynosi to firmie znacznie większe korzyści niż przekazanie określonej kwoty na cel charytatywny, np dla wsparcia fundacji.

 

Wolontariat kompetencyjny – korzyści

Duże firmy, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami rozumieją, że firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Odeszły od myślenia wyłącznie o maksymalizacji wydajności pracownika dla zysku firmy i dbają także o to, by pracownik realizował się i odczuwał satysfakcję ze swojej pracy. Ukierunkowanie części energii pracownika na zadania niezwiązane bezpośrednio z zajmowanym przez niego stanowiskiem zwiększa jego motywację i poczucie przynależności do miejsca pracy. Stąd idea wolontariatu pracowniczego, pozawalającego pracownikom zaangażować się w pożyteczne społecznie działania, w które wierzy i chce wesprzeć. Sprawny przepływ informacji o potrzebach NGO i kompetencjach wolontariuszy umożliwia realizację tej idei.

 

By stworzyć płaszczyznę dialogu

 Organizacje pozarządowe często nie są świadome, na czym polega CSR – twierdzi Stanisław Skórski z Fundacji Akademii Odpowiedzialnego Biznesu, organizator konferencji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu – warto im więc pokazać, że możliwe jest wykorzystywanie kompetencji pracowników firm, które przyniesie obopólne korzyści. Organizując konferencję chcemy przede wszystkim promować otwartość biznesu w realizacji CSR i wypracować standardy współpracy pomiędzy sektorami. Konferencja, na którą zapraszamy przedstawicieli trzech sektorów to pretekst do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz wzajemnych oczekiwań. Dzięki towarzyszącym jej warsztatom chcemy też podnieść kompetencje NGO, wskazać im drogę dotarcia do środowisk biznesowych. Konieczne jest rozpoczęcie dialogu i mamy nadzieję, że Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu stanie się do tego znakomitą okazją.

Więcej na www.akademiaodpowiedzialnosci.com

AOB_logoPowrót do Aktualności →