Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Opublikowano w 3 marca 2017 przez admin

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin rozpoczęcia konsultacji: 23.02.2017 r. Termin zakończenia konsultacji: 09.03.2017 r.

Na podstawie Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063) – informujemy o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin rozpoczęcia konsultacji: 23.02.2017 r. Termin zakończenia konsultacji: 09.03.2017 r. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 09 marca 2017 r. (czwartek): elektronicznie na adres: bps@um.wroc.pl; pisemnie na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław pok. 120; w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.Powrót do Aktualności →