Zweryfikowane

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej

12:26 Jul 8 2013 Legnicka 65, Wroclaw, Poland

Opis
Celem Towarzystwa jest: a.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. b.Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. c.Ochrona pamięci narodowej dotyczącej Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. d.Wspieranie nauki, kultury i sztuki ukazującej problematykę kresową w świetle prawdy historycznej. e.Wspomaganie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami. f.Upowszechnianie kultury kresowej. g.Nawiązywanie współpracy ze środowiskami kresowymi - Polakami zamieszkałymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. h. Wspomaganie polskich rodzin i osób będących w trudnej sytuacji, mieszkających za wschodnią granicą Polski. i.Krzewienie rzetelnej wiedzy historycznej o Kresach. j. Wspomaganie inicjatyw i działań środowisk i osób indywidualnych związanych z Kresami na rzecz rozwoju tradycji, obyczajów i kultury kresowej. k.Podejmowanie działań zmierzających do ratowania polskich zabytków kresowych i zbieranie informacji o ich stanie. l.Organizowanie pomocy charytatywnej dla rodaków za wschodnią granicą kraju. m. Udzielanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen. n.Pobudzanie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych, promowanie twórczości dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałej za wschodnią granicą kraju. o.Organizowanie w Polsce letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej za wschodnią granicą Polski. p. Reprezentowanie wspólnoty członków i organizacji będących członkami wspierającymi Towarzystwa. q. Reprezentowanie środowisk kresowych w ośrodkach administracji państwowej i samorządowej, politycznej, w środkach masowego przekazu, organizacjach pozarządowych oraz na forum międzynarodowym. r.Promowanie i organizacja wolontariatu. s.Tworzenie ogniw Towarzystwa w kraju i za granicą. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez: a.Tworzenie bazy informacyjnej zawierającej dane adresowe stowarzyszeń i organizacji kresowych, ich członków i projektów działalności. b.Tworzenie strony internetowej poświęconej Kresom i stowarzyszeniom kresowym. c.Tworzenie kalendarium imprez historycznych, kulturalnych organizowanych przez organizacje kresowe i ich propagowanie. d. Tworzenie wykazu ofiarnych obywateli polskich II Rzeczypospolitej, którzy w latach II wojny światowej udzielali heroicznej pomocy ofiarom czystek etnicznych na Kresach Wschodnich RP. e. Gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych. f. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji programów dobroczynnych. g. Współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi i innymi podmiotami, które działają na rzecz pomocy społecznej. h. Przeprowadzanie, zgodnie z przepisami prawa, kwest, aukcji, zbiórek darów rzeczowych jak i finansowych na rzecz rozwoju pamięci narodowej. i. Tworzenie bibliotek i innych placówek kultury działających na rzecz kultury kresowej oraz tworzenie katalogu posiadanych przez organizacje kresowe księgozbiorów, fotografii, pamiątek itp. związanych z Kresami Wschodnimi Rzeczypospolitej Polskiej. j.Informację o Kresach w środowiskach młodzieżowych, szkolnych i studenckich, organizację sympozjów, seminariów i innych form popularyzacji wiedzy poświęconych kulturze kresowej, tworzenie kół naukowych, klubów literackich, grup artystycznych, zrzeszeń miłośników kultury kresowej, przekazywanie młodzieży nieodpłatnych wydawnictw Towarzystwa, organizowanie spotkań z przedstawicielami Towarzystwa oraz twórcami działającymi na rzecz kresowej pamięci narodowej, pisarzami, aktorami, reżyserami itp. k.Pomoc w organizowaniu wycieczek do miejsc szczególnie istotnych dla polskiej kultury narodowej i upamiętnianie ofiar czystek etnicznych dla dzieci i młodzieży, l.Tworzenie wydawnictw i informacji multimedialnych o Kresach Wschodnich.
Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
20 + 1 =

Dodatkowe akcje

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

13:25 Mar 11, 2013

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0 Kms

JCI CSR Wratislavia

13:15 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej "Złote Rączki"

17:43 Jul 09, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms

Stowarzyszenie TROPICIEL

01:11 Jul 12, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0 Kms