Przeskocz do treści

Nabór wniosków


1 września ruszy III nabór wniosków w ramach Mikrogranty NGO

Działasz w organizacji pozarządowej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną?
Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 10000 zł!

Szczególnie czekamy na inicjatywy realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wnioski będzie można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• turystyki i krajoznawstwa;
• promocji i organizacji wolontariatu;
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Wnioski będzie można składać wyłącznie za pomocą generatora który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru.

Pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) www.sektor3.wroclaw.pl dni i godziny pracy doradców dostępne w dziale KONTAKT.