Przeskocz do treści

Nabór wniosków


1 lutego ruszy I nabór wniosków w ramach Mikrogranty NGO w 2020 roku

Działasz w organizacji pozarządowej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną?
Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 10000 zł!

Szczególnie czekamy na inicjatywy realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wnioski będzie można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
 • wykluczeniem społecznym;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
 • rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
 • zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
 • działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
 • praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji

Wnioski będzie można składać wyłącznie za pomocą generatora który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru.

Pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) www.sektor3.wroclaw.pl dni i godziny pracy doradców dostępne w dziale KONTAKT.