Zapisz się do newslettera

Szkolenia

Centrum SEKTOR 3 oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Nauczymy między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak skutecznie promować działania swojej organizacji, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.

Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach na stronie startowej oraz w kalendarzu poniżej. By sprawdzić opis szkolenia, wystarczy kliknąć na jego tytuł.

Oferta szkoleń w ramach Bezpłatnego Inkubatora NGO


Oferta szkoleń w ramach Ośrodka Wspierania Organizacji 

UWAGA: warto przeczytać! 

Szczegółowe zasady korzystania ze szkoleń w ramach Bezpłatnego Inkubatora NGO

 • W ramach BINGO Centrum wspiera Organizacje, tj. organizacje pozarządowe zarejestrowane do trzech lat w KRS lub innym rejestrze i grupy inicjatywne, które działają na terenie Wrocławia lub na rzecz jego mieszkańców do trzech lat od daty zawiązania.
 • Centrum oferuje bezpłatne szkolenia.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste, telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu lub jeśli jest to wymagane, wypełnienie i przekazanie do Centrum wypełnionej ankiety zgłoszeniowej osobiście lub e-mailem.
 • Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie internetowej Centrum.
 • O przyjęciu na szkolenie decyduje spełnienie określonych kryteriów podanych w ogłoszeniu o szkoleniu.
 • Centrum zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zgłaszanych przez jedną Organizację.
 • O przyjęciu na szkolenie Centrum informuje indywidualnie wszystkich przyjętych uczestników e-mailem.
 • W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o nieobecności, Uczestnik szkolenia może zostać pozbawiany prawa do korzystania z tej formy wsparcia.
 • W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby umieszczone na liście uczestników.
 • Uczestnicy są zobowiązani do podpisywania list obecności i wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
 • Uczestnicy otrzymują, pod warunkiem podpisania się na liście obecności, na zakończenie szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu, w którym są zawarte informacje o terminie, czasie trwania i zakresie tematycznym szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed jego rozpoczęciem, wolne miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.
 • Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminów i prowadzących lub odwołania szkolenia.

Szczegółowe zasady korzystania ze szkoleń w ramach Ośrodka Wspierania Organizacji

 • W ramach OWO Centrum wspiera Organizacje, tj. organizacje pozarządowe zarejestrowane powyżej trzech lat w KRS lub innym rejestrze, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie, które działają na terenie Wrocławia lub na rzecz jego mieszkańców powyżej trzech lat od daty zawiązania.
 • Centrum oferuje szkolenia odpłatne.
 • Średni koszt uczestnictwa w ośmiogodzinnym szkoleniu wyniesie
  ok. 70 zł za osobę. Ostateczna kwota odpłatności każdorazowo będzie podana w ogłoszeniu o szkoleniu ponieważ może się ona różnić w zależności od tematu szkoleń i ilości godzin. Płatność w formie przelewu przed planowanym szkoleniem. Fundacja „Umbrella” zobowiązana jest wystawić organizacji rachunek w ciągu 7 dni roboczych.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste, telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu lub jeśli jest to wymagane, wypełnienie i przekazanie do Centrum wypełnionej ankiety zgłoszeniowej osobiście lub e-mailem.
 • Aktualny harmonogram szkoleń odpłatnych znajduje się na stronie internetowej Centrum.
 • O przyjęciu na szkolenie decyduje spełnienie określonych kryteriów podanych w ogłoszeniu o szkoleniu.
 • Centrum zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zgłaszanych przez jedną Organizację.
 • O przyjęciu na szkolenie Centrum informuje indywidualnie wszystkich przyjętych uczestników e-mailem.
 • W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o nieobecności, Uczestnik szkolenia może zostać pozbawiany prawa do korzystania z tej formy wsparcia.
 • W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby umieszczone na liście uczestników.
 • Uczestnicy są zobowiązani do podpisywania list obecności i wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
 • Uczestnicy otrzymują, pod warunkiem podpisania się na liście obecności, na zakończenie szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu, w którym są zawarte informacje o terminie, czasie trwania i zakresie tematycznym szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed jego rozpoczęciem, wolne miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.
 • Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminów i prowadzących lub odwołania szkolenia.

Pełną treść regulaminu Centrum SEKTOR3 znajdziesz w zakładce: DO POBRANIA

Informacji na temat szkoleń udziela: Urszula Bandurowska,
tel. +48 71 359 75 00, mail: zapisy@sektor3.wroclaw.pl