Zapisz się do newslettera

Szkolenia

Centrum SEKTOR 3 oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Nauczymy między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak skutecznie promować działania swojej organizacji, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.

Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach na stronie startowej oraz w kalendarzu poniżej. By sprawdzić opis szkolenia, wystarczy kliknąć na jego tytuł.

Aktualna oferta szkoleń

UWAGA: warto przeczytać! 

Szczegółowe zasady korzystania ze szkoleń 

• Centrum oferuje bezpłatne szkolenia.
• Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie podanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zgłoszenie chęci udziału osobiście, telefonicznie lub mailowo.
• Każda osoba zakwalifikowana na szkolenie zostanie o tym poinformowana drogą mailową w terminie podanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.
• Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie internetowej Centrum.
• O przyjęciu na szkolenie decyduje spełnienie określonych kryteriów podanych w ogłoszeniu o szkoleniu.
• Centrum zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zgłaszanych przez jedną Organizację.
• W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o nieobecności, Uczestnik szkolenia może zostać pozbawiany prawa do korzystania z tej formy wsparcia.
• W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby umieszczone na liście uczestników.
• Uczestnicy są zobowiązani do podpisywania list obecności i wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
• Uczestnicy otrzymują, pod warunkiem podpisania się na liście obecności, na zakończenie szkolenia zaświadczenie o jego ukończeniu, w którym są zawarte informacje o terminie, czasie trwania i zakresie tematycznym szkolenia.
• W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed jego rozpoczęciem, wolne miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.
• Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminów, prowadzących lub odwołania szkolenia.

Pełną treść regulaminu Centrum SEKTOR3 znajdziesz w zakładce: DO POBRANIA

Informacji na temat szkoleń udziela: Urszula Bandurowska,
tel. +48 71 359 75 00, mail: zapisy@sektor3.wroclaw.pl