Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OSTATNIE SZKOLENIA JUŻ ZA NAMI

Opublikowano w 15 lipca 2015 przez admin

Ostatnie dwa tandemy szkoleniowe wzięły udział w specjalistycznych kursach.

Kamila Krysiak i Joanna Mirocha, wolontariuszki Fundacji Przemian Społecznych ZMIANA, poleciały do Aten, aby wziąć udział w szkoleniu: Develop sustainable european educational projects based on effective dissemination and exploitation techniques and tools (Rozwijanie zrównoważonych europejskich projektów edukacyjnych bazujących na skutecznych technikach i narzędziach upowszechniania i wykorzystywania rezultatów); organizowanym przez NFS CYBERALL ACCESS.

W wyniku udziału w szkoleniu, Uczestniczki zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie:
– unijnych regulacji i wymagań odnośnie upowszechniania i wykorzystywania wpływu projektu
– planowania i przygotowywania realistycznej, efektywnej i skutecznej strategii upowszechniania projektów edukacyjnych i wykorzystywania rezultatów projektów edukacyjnych
– identyfikowania i wykorzystywania takich kanałów upowszechniania, które będą adekwatne do rozmiaru i celów projektów edukacyjnych
–  przeprowadzania działań promocyjnych projektu bazujących na wysokich standardach etycznych

Podczas szkolenia, prowadzący – Nikolaos Floratos z NFS CYBERALL ACCESS, uczył w jaki sposób, nawet z ograniczoną wiedzą w zakresie ICT, w prosty i skuteczny sposób tworzyć i rozwijać interaktywne strony internetowe oraz zwiększać ich widoczność w sieci. Podczas szkolenia ćwiczono również jak wykorzystywać media społecznościowe dla skutecznego upowszechniania rezultatów projektu. Na szkoleniu uczestnicy przygotowywali materiały promocyjne – plakaty, newslettery lub notatki prasowe bazując na dostępnych i darmowych, ale profesjonalnych szablonach i wykorzystywali je na stronach WWW swoich organizacji. Na koniec uczyli się jak przygotować i organizować wydarzenie promocyjne z pomocą darmowych narzędzi internetowych, które miały pomóc w ich organizacji.

Małgorzata Mikołajczyk, pracująca w Fundacji „UMBRELLA” jako doradca i koordynator oraz Małgorzata Konieczna, obecnie wolontariuszka Fundacji, udały się do Włoch, aby wziąć udział w kursie Rozwijanie umiejętności w obszarze edukacji dorosłych  (Develop of competencies in the field of adults education).

Podczas szkolenia, uczestniczki miały możliwość zagłębiania takich tematów jak:
– umiejętność nauczania, w tym prowadzenia szkoleń
– umiejętność kreowania środowiska wspierającego proces nauczania
– rozwijanie technik komunikacji z grupą
– umiejętność wzmacniania pewności siebie u uczestników szkoleń
– wiedza nt. techniki włączania uczestników szkoleń do nowych kreatywnych metod nauczania.

Szkolenie organizowane było przez Fo.Ri.Um. – agencję szkoleniową zajmującą się szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi i szkoleniami zawodowymi. O ich potencjale może świadczyć ilość szkoleń przeprowadzonych w ciągu 3 ostatnich lat, wśród których znalazły się m.in. kursy adresowane do migrantów (300 uczestników), młodych osób, przedwcześnie opuszczających szkołę (600 uczniów), trenerów (600 uczestników) oraz pracowników i osób bezrobotnych (ponad 200 uczestników).

Uczestniczki obu kursów otrzymały certyfikaty oraz Europass Mobility (unijny dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim).

Zdobytą wiedzą z chęcią podzielimy się z Wami!
Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”!

Projekt „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych)

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228

LAST LONGER TRAINING FOR US

The last two training tandems took part in specialist courses:

Kamila Krysiak and Joanna Mirocha, Foundation for Social Change CHANGE volunteers, flew to Athens to take part in the training: Developing a European sustainable educational projects based on effective techniques and tools for the dissemination and exploitation of results, organized by NFS CYBERALL ACCESS.

As a result of participation in the training, participants gained knowledge and skills in the following areas:

  • new European Union Regulations and requirements in regards to dissemination and exploitation impact
  •     how to plan and prepare a dissemination strategy that is realistic, cost effective and successful for educational project
  • how to identify and exploit dissemination channels adequate to the scope and aims of European funded project
  • how to apply a promotion and raising awareness campaign for their project based on ethical standards.

During the training, the trainer – Nikolaos Floratos from CYBERALL NFS ACCESS, enabled everyone, even with very limited knowledge on ICT (e.g. only able to send emails or post at facebook) to develop at the end of the workshop their own fully interactive website, online, for free. During the workshops, participants learned how to apply techniques for increasing the searchability of their projects and proper use of social media for effective dissemination. They also gain tips on some unexploited but very effective dissemination resources. Participants prepared dissemination material such as online posters, newsletters, press releases based on pre-made professional templates and link them with their websites. At the end they learned how to prepare a successful European or local event with the support also of free web based tools and also follow up its organization process.

Małgorzata Mikolajczyk, who works at the Foundation „UMBRELLA” as an advisor and project coordinator, and Małgorzata Konieczna, now a Foundation “UMBRELLA” volunteer, went to Italy to attend a course “Develop of competencies in the field of adults education”.

During the training, participants have the opportunity to look into topics such as:
–    Competence in adult teaching, including conducting training.
–    Ability to create an environment that supports the learning process.
–    The development of communication techniques.
–    The ability to strengthen confidence among  trainees.
–    Knowledge on techniques how to involve trainees in new creative teaching methods.

The training was organized by Fo.Ri.Um. – Training agency dedicated to the broad range of educational activities and vocational training. Their potential may indicate the amount of training conducted in the past 3 years, which included, among others, courses addressed to migrants (300 participants), young people, early school leavers (600 students), trainers (600 participants) and workers and the unemployed (over 200 participants).

The participants of both courses received certificates and Europass Mobility (EU document containing information on the knowledge and qualifications acquired in another European country).

The acquired knowledge will be used by our staff in every day work – counseling, training etc.

Project „Strengthening the competencies for effective adult education” is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme (Adult Education)

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.​

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228Powrót do Aktualności →