Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Publikacja – Pathways to Civic and Social Innovative Education

Opublikowano w 20 października 2017 przez admin

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją – Pathways to Civic and Social Innovative Education – powstała w ramach projektu o nazwie ‘Cooperation for Social and Civic Competences’ Innovative Education’, finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.
Publikacja zawiera metody do pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania jej w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną.


Publikacja dostępna pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczY8CKUxlP6fvXW_R3xGwVVqaBA6kJ7GMeain9wpC8TLvEZQ/viewform

Oficjalna strona projektu: http://findthemethod.eu/?lang=pl

WIĘCEJ O PROJEKCIE:
Idea projektu zrodziła się z chęci rozwoju metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania ich w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną (wolontariat, przynależność do organizacji pozarządowych, rad młodzieżowych). Aby osiągnąć ten cel, realizatorzy projektu dążą do zapewnienia osobom pracującym z młodzieżą wiedzy, metodologii i postaw, aby ich praca w opisanym obszarze stała się jeszcze bardziej wydajna. Ze względu na dbałość o efektywność projektu, planujemy zaangażować młodych ludzi jako ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów, które wpływają na nich i rówieśników.
Czas trwania projektu: 02. 11. 2015 – 02. 11. 2017
Organizacje partnerskie (Fundacja Umbrella, The Lithuanian Youth Center, Czech Council of Children and Youth – CRDM) realizują działania edukacyjne na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodych obywateli w formie edukacji pozaformalnej.
Partnerstwo miało na celu:
o    promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży;
o    wspieranie młodych ludzi w przekuwaniu swoich pomysłów w praktykę, pomoc w sprostaniu wyzwaniom i identyfikowaniu problemów w społecznościach lokalnych;
o    profesjonalizację kadry pracującej z młodzieżą;
o    zebranie doświadczenia i wiedzy z krajów partnerskich by móc je dostosować do własnych potrzeb.
Aby osiągnąć te cele, partnerstwo opracowało, przetestowało i zatwierdziło innowacyjną ścieżkę edukacyjną socjalno-obywatelską, składającą się z trzech części:
1.    podniesienie poziomu umiejętności, które będą przydatne / pomocne dla młodzieży w ich zaangażowaniu / partycypacji społecznej;
2.    motywacja, wsparcie i zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w grupy inicjatywne, organizacje pozarządowe, wolontariat, rady młodzieżowe;
3.    motywacja, wsparcie i zachęcanie młodych ludzi do korzystania i interakcji za pośrednictwem Internetu i jego usług (ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe).
W celu wypracowania rezultatów projektu partnerstwo pracowało według metody „krok po kroku”:
1.    Badania danych zastanych
2.    Przygotowanie i rozwijanie Ścieżki ku kompetencjom
3.    Wdrażanie pilotażowych testów wśród młodzieży
4.    Finalizacja rezultatów
5.    Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów końcowych
Działania szkoleniowe, które wdrożyliśmy w trakcie realizacji projektu:
o    trzy krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (dla 15 pracowników) w każdej organizacji partnerskiej w celu wymiany praktyk dotyczących pracy z młodzieżą,
o    trzy łączone mobilności dla młodzieży (dla 15 osób), angażując ich jako ekspertów w tworzenie i opiniowanie produktu intelektualnego.
Aby nasza praca była bardziej efektywna, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu krótkoterminowych wspólnych szkoleń personelu i mieszanych mobilności dla młodzieży w tym samym czasie.
Grupy docelowe:
o    młodzież (także nieaktywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszymi szansami),
o    osoby pracujące z młodzieżą.Powrót do Aktualności →