Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Relacja z LTT w Polsce

Pod koniec 2015 roku wystartował nowy projekt pod tytułem: „Współpraca na rzecz innowacyjnego kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich”. Realizują go trzy organizacje: Czeska Rada Dzieci i Młodzieży, Polska Fundacja Umbrella z Wrocławia oraz Litewskie Centrum Młodzieży z Wilna. Jak sama nazwa wskazuje głównym celem projektu jest kształcenie liderów młodzieżowych i młodzieży w zakresie rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych.

Z każdej organizacji w realizację projektu zaangażowanych jest 10 osób. 5 osób pracujących z młodzieżą i 5 młodych osób. Działania wykonywane przez uczestników projektu obejmują rozwijanie i testowanie nowych metod edukacyjnych w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy biorą aktywny udział w trzech międzynarodowych spotkaniach (po jednym w każdym kraju partnerskim) oraz w spotkaniach na poziomie lokalnym. Rezultatem projektu będą: „Ścieżka edukacyjna” wydana w formie publikacji drukowanej i elektronicznej oraz inne narzędzia, które przydadzą się organizacjom pracującym z młodzieżą do podnoszenia kompetencji obywatelskich i społecznych.

Elementem innowacyjnym w projekcie jest nie tylko osiągnięcie rezultatu i zaprezentowanie go w różnych formach, ale przede wszystkim zaangażowanie do pracy przy tworzeniu rezultatu wszystkich uczestników projektu. W związku z tym młodzi ludzie będą bezpośrednio tworzyć metody kształcenia dla osób w swoim wieku.
Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu odbyło się we Wrocławiu w dniach 25-29 kwietnia 2016 roku. Podstawowym celem spotkania było zapoznanie uczestników z metodami edukacji pozaformalnej. W programie po zapoznaniu się wszystkich uczestników i przedstawieniu założeń projektowych, znalazło się także tzw. World Cafe, czyli dyskusja w mniejszych grupach na różne tematy między innymi: o historii społeczeństwa obywatelskiego w krajach uczestników, o tym czym są kompetencje społeczne i jak można je nabyć, o tym co jest ważne i interesujące obecnie dla młodych ludzi, dlaczego nie uczestniczą oni w życiu publicznym oraz o tym w jaki sposób można wykorzystać internet do rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych.
Następnie odbyła się prezentacja metod kształcenia w ramach edukacji pozaformalnej – po jednej metodzie z każdego kraju biorącego udział w projekcie. Uczestnicy mieli możliwość przetestowania tych metod na sobie.

Ważną częścią spotkania było objaśnienie różnic pomiędzy edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną  oraz wprowadzenie tzw. Learning Continuum – podejścia analizy metod w odniesieniu do ich przeznaczenia, treści, kontekstu i procesu w którym dana metoda jest używana. Podejście to następnie zostało wykorzystane do „dekonstrukcji” metod omówionych wcześniej, ich przebudowy oraz propozycji nowych metod, które mogą służyć osiągnięciu tego samego celu przy zastosowaniu innego kontekstu i procesu.
Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić Centrum Edukacyjne Krzyżowa znajdujące się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia. Podczas wizyty studyjnej poznali historię tego miejsca i działania podejmowane przez Centrum na rzecz edukacji młodych ludzi. Dodatkowo podczas spotkania zostały przedstawione możliwości walidacji kompetencji i wiedzy zdobytej w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. Szczególną uwagę zwrócono na dokument „Europass Mobilność” – narzędzie weryfikacji wiedzy w dziedzinie edukacji pozaformalnej. Dokument będzie wykorzystywany w tym celu również w ramach tego projektu.

Wszystko czego uczestnicy  nauczyli podczas spotkania, zostało wykorzystane przy ewaluacji. Podczas podsumowania i ponownego przypomnienia zasad funkcjonowania „Learning Continuum” uczestnicy projektu otrzymali sugestie i porady dotyczące wykorzystania metod edukacji pozaformalnej przy własnej działalności edukacyjnej. Uczestnicy dostali zadanie przetestowania metod w środowisku lokalnym, mając na uwadze podniesienie kompetencji obywatelskich i społecznych młodych osób.  Zebrane przez nich wyniki zostaną zaprezentowanie na następnym spotkaniu międzynarodowym.
Częścią wrocławskiego spotkania były także wspólne kolacje i zwiedzanie Wrocławia oraz trochę czasu wolnego, który był szansą na integrację i możliwość lepszego poznania się uczestników.
Spotkanie było bardzo udane i zakończyło się sukcesem. Uczestnicy poznali wiele nowych metod, byli aktywni i z zaangażowaniem brali udział we wszystkich częściach programu. Mamy nadzieję, że dalsza praca projektowa będzie kontynuowana w podobnej formie i następne spotkanie w czerwcu 2016 roku w Wilnie zostanie zorganizowane i przeprowadzone w podobnym charakterze i podobnej atmosferze.

Zrzut ekranu 2016-03-01 o 22.25.31

13119985_1178557155501381_5988992800795379620_o 13041114_1178557355501361_9174584101491017738_o 13086975_1178557015501395_1759719145617932578_o 13119795_1178557235501373_1611444868247296442_o

Zrzut ekranu 2016-03-01 o 22.25.31ENGLISH VERSHION

At the end of 2015 a new international project called “Cooperation for social&civic competences' innovative education” started. The Czech Council of Children and Youth, Polish foundation Umbrella from Wrocław and the Lithuanian Youth Centre from Vilnius are involved. As can be seen already from the project’s name, it is about education of youth leaders in raising civic and social competences of young people.

For each of the organisations involved 5 youth workers as well as 5 young people are taking part in the project. Their activities include development and testing of new educational methods in an international collective. They will be active on three international meetings (one in each country) as well as on local and national level during these gatherings. The outcome of the project should be an “educational Pathway” in form of a publication (in printed and electronic form) and other tools, which will provide organisations working with young people with a methodology of education for raising social and civic competences including their validation.
The innovation within the project lies not only in the expected outcome and its different forms, but primarily in equal inclusion of all participants (both youth workers and young people) into the creation of the outcome. So young people will directly create methods for education of other young people.

The first international meeting took place from 25th to 29th April 2016 in the Polish city of Wrocław. The seminar’s programme revolved mainly around methods of non-formal education. After the essential mutual familiarization of the participants, presentation of the project’s aim and programme of the meeting, the participants discussed in so called World Cafe about the history of civic society in their countries, about what social competences are and how are they acquired, what is interesting for young people of today, what is important for them, why young people do not participate in the civic life and in what ways the internet can be used for the development of civic and social competences.
Following was the introduction of educational methods chosen in advance, which were found interesting and inspiring for use in the project by the individual partners. Afterwards the participants tried out on themselves three of the methods (one for each organisation) with subsequent clarification from the educational point of view.

An important part of the programmed was the explanation of differences between informal, non-formal and formal education and the introduction of the “Learning Continuum”– an approach of analysing methods with regard to their purpose, content, process and context in which they are used. This approach was then used to “deconstruct” the methods presented earlier and a consequent reconstruction into proposals of new methods, which would serve the same purpose, but using different context, content and process.
The participants also got the chance to get outside of Wrocław, when they visited the educational centre in the village of Krzyzowa (better known by its German name Kreisau) on Thursday. They learnt there about the history of this place and about its offer of activities for education of young people. Next they were presented with the possibilities of validation of competences and knowledge gained thanks to the formal, non-formal and informal learning. As a specific validation tool in the field of non-formal education, “Europass mobility” was introduced; it will be also used for this purpose within our project.
Everything, that the participants had learnt so far, was then put to good use in the last part of the programme, when they used the “Learning Continuum” to suggest a concrete own method or educational activity designed to raise civic and social competences of young people, which they will later try out in their country, and its results will be presented and evaluated on the next international meeting.

A part of the seminar in Wrocław was of course the “informal programme”: common dinners, tour of the city (we also rode a funicular during the tour!) and also some free time, which the participants used to get to know each other better.
In our opinion, as well as in the opinion of the participants, the Polish meeting was very successful; the participants learnt a lot of new; they were actively engaged in all parts of the programme and came with great ideas and concrete proposals. We hope that the project will continue in a similar spirit on the next meeting in the Lithuanian capital Vilnius, where our delegation will be heading at the end of June 2016. We are looking forward already.