Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stanowisko Zarządu oraz organizacji członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

Opublikowano w 19 marca 2020 przez admin

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z epidemią COVID-19 Zarząd oraz organizacje członkowskie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zwracają się do:

 •  Marszałka Sejmu RP
 • Marszałka Senatu RP
 • Premiera RP
 • Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Zarządów Województw
 • Zarządów Powiatów
 • Prezydentów Miast
 • Burmistrzów
 • oraz Wójtów

z apelem w następujących sprawach:

 • uruchomienia doraźnego wsparcia organizacji obywatelskich na nieprzewidziane wydatki wynikające z zaistniałej sytuacji, szczególnie na utrzymanie personelu etatowego i na umowy cywilno-prawne oraz opłatę kosztów stałych organizacji realizujących usługi społeczne,
 • utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji obywatelskich oraz prostych procedur przydzielania tych pożyczek w celu zapewnienia płynności finansowej organizacjom realizującym zadania publiczne oraz projekty współfinansowane ze środków EFS,
 • zmniejszenia wymogów dotyczących rezultatów i terminów realizacji oraz wyrażania zgody na zmianę działań, harmonogramu i budżetów realizowanych zadań publicznych oraz projektów współfinansowanych ze środków EFS, dostosowując do potrzeb odbiorców i możliwości realizacji w sytuacji epidemiologicznej (np. aneksowanie umów dotyczących zakresu realizacji działań, budżetów i terminów realizacji zadania publicznego, zmiany form pracy na zdalne przez internet),
 • uwzględnienia przy rozliczaniu zadań publicznych siły wyższej jaką jest zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem oraz nie wprowadzanie korekt finansowych za niezrealizowane działania lub rezultaty, w szczególności polegające na bezpośrednim kontakcie z ludźmi wprost lub pośrednio,
 • zaadoptowania rozwiązań dla przedsiębiorców przygotowanych przez Minister Rozwoju dla organizacji pozarządowych będących pracodawcami ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych w tym prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną, spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • stworzenia systemu umorzenia lub refundacji kosztów ubezpieczeń społecznych (ZUS), podatku dochodowego od wynagrodzeń, w szczególności dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną, spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (na wzór refundacji składek dla spółdzielni socjalnych ze środków Powiatowych Urzędów Pracy),
 • zmniejszenie o co najmniej 3% procentowych wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze środków EFS, jako rekompensata za wynagrodzenia dla pracowników zespołów obsługowych, którzy w sytuacji epidemiologicznej pozostają w gotowości do wykonywania obowiązków, ale w praktyce ich nie wykonują ze względu na zatrzymanie systemu wsparcia dla odbiorców projektów,podniesienie limitu o 5% kosztów pośrednich dla realizatorów projektów współfinansowanych ze środków EFS, co w praktyce umożliwi utrzymanie płynności finansowej, mimo nie wydatkowania części pieniędzy na różne formy wsparcia, których beneficjent nie mógł udzielić ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną (np. spotkania doradcze, szkolenia, wizyty studyjne itp.),
 • przedłużenia terminu składania CIT-8 oraz sprawozdania do GUS o co najmniej 3 miesiące przez zobowiązane organizacje obywatelskie,
 • przesunięcie terminów sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 roku i podpisania go przez zarządy organizacji oraz osobę sporządzającą, a także przesunięcie zatwierdzenia sporządzonego sprawozdania i terminu jego złożenia o co najmniej 3 miesiące,
 • przesunięcia terminów składnia deklaracji VAT przez zobowiązane podmioty ekonomii społecznej,
 • udostępnienia organizacjom obywatelskim darmowych materiałów informacyjnych nt. prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem (w wersji drukowanej i elektronicznej), które mogą być przekazywane obywatelom,
 • udostępnienia organizacjom pozarządowym procedur postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem, kontaktu z osobą chorą lub przybywającą z zagranicy, zasad dezynfekcji pomieszczeń itp.


Powrót do Aktualności →