Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szczegółowe zasady korzystania z adresu siedziby i korespondencyjnego

UWAGA:

Zgodnie z naszym regulaminem:

Szczegółowe zasady korzystania z adresu siedziby i korespondencyjnego.

  • Beneficjent może czasowo skorzystać z adresu Centrum: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, jako adresu siedziby/korespondencyjnego po zadeklarowaniu takiego zapotrzebowania
    w Porozumieniu o współpracy z Beneficjentem, wypełnieniu Wniosku o czasowe użyczenie adresu siedziby, dostarczeniu wymaganych dokumentów rejestracyjnych i po podaniu danych co najmniej dwóch osób z Organizacji upoważnionych do odbioru korespondencji (imię i nazwisko, telefon i e-mail). Po spełnieniu tych wymogów, Centrum wydaje czasowe zaświadczenie potwierdzające adres siedziby Organizacji. Niedopuszczalna jest samowolna rejestracja adresu siedziby w KRS lub w innym rejestrze. Niedozwolone jest używanie adresu Centrum Sektor 3 do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Organizacji.
  • Centrum może udzielić czasowego adresu maksymalnie 325 Beneficjentom (nowopowstającym i nie starszym niż 5 lat) w okresie realizacji zadania, tj. w latach 2020 – 2022.

 

Szczegółowe zasady korzystania z adresu siedziby/korespondencyjnego i obsługi pocztowej zawarte są w Regulaminie obsługi pocztowej Organizacji.

Regulamin obsługi pocztowej Organizacji 2020