Zapisz się do newslettera

Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:

8. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń

8.1. Organizacja może korzystać z pomieszczeń w dni powszednie: pon.-pt. w godzinach od 9.15 do 19.45.

8.2. Z uzasadnionych przyczyn Koordynator może zadecydować o zamknięciu Centrum lub skróceniu godzin otwarcia w dni powszednie.

8.3. W dni wolne od pracy, Centrum nie prowadzi działalności – w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Organizacji, Koordynator Centrum może odstąpić od tej zasady udostępniając pomieszczenia Centrum na prowadzenie szkoleń, spotkań, wernisaży, imprez okolicznościowych itp. co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów obsługi przez Organizację.

8.4. Pomieszczenia Centrum udostępniane są organizacji nieodpłatnie na działania, za które organizacja nie pobiera opłat od swoich odbiorców.

8.5. W przypadku działalności odpłatnej (pobierania opłat od odbiorców) konieczne jest poniesienie kosztów obsługi i eksploatacji według „Kalkulacji Kosztów Obsługi i Eksploatacji” dostępnego w zakładce DO POBRANIA.

8.6. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, brak progów, przystosowane toalety).

8.7. Rezerwacji pomieszczeń dokonuje się osobiście lub telefonicznie.

8.8. Organizacja rezerwująca pomieszczenie jest zobowiązana do podania:

  • celu spotkania/tytułu wydarzenia;
  • przewidywanej liczby uczestników;
  • informacji o pobieraniu/niepobieraniu opłat od uczestników;
  • danych osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzenia;
  • informacji o potrzebnym wyposażeniu.

8.9. Niedozwolone jest, bez uzgodnienia z Koordynatorem Centrum, prowadzenie w pomieszczeniach Centrum zajęć niezgodnych z przeznaczeniem pomieszczenia lub takich, które z uwagi na swój charakter (np. hałas), utrudniają pracę innym użytkownikom Centrum.

8.10. W przypadku cyklicznych/systematycznych (w okresie powyżej miesiąca i częstszych niż raz w tygodniu) zajęć prowadzonych w ramach projektów Organizacja zobowiązana jest do:

  • wcześniejszego uzgodnienia warunków i terminów z Koordynatorem Centrum;
  • ewentualnego podpisania „Umowy partnerskiej” z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA prowadzącą Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3;
  • ewentualnego pokrycia kosztów obsługi i eksploatacji pomieszczeń, zgodnie z przedstawioną przez Centrum kalkulacją.

8.11. Organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego, telefonicznego powiadomienia Centrum o rezygnacji z rezerwacji pomieszczenia.

8.12. W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o rezygnacji z rezerwacji, Organizacja może zostać pozbawiana prawa do korzystania z tej formy wsparcia.

8.13. Centrum zastrzega sobie prawo do zweryfikowania czy zaplanowane wydarzenie jest zgodne z deklaracją poprzez wizytę monitorującą w trakcie trwania wydarzenia i do ewentualnego przerwania spotkania.

8.14. Centrum zastrzega sobie, w wyjątkowych przypadkach, prawo odwołania rezerwacji i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizację oraz uzgodnienia terminu zastępczego.