Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie online: Polityka rachunkowości oraz instrukcja obiegu dokumentów w organizacjach pozarządowych

Opublikowano w 22 października 2020 przez Ula Bandurowska

Termin: 05.11.2020r., godz. 16.00 – 19.30

UWAGA! ZMIANA! Ze względu na stale rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 nastąpiła zmiana formy przeprowadzenia szkolenia. Zostanie ono zrealizowane w formie online – poprzez platformę Google Meet.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.10.2020r.

Program szkolenia:
I. Polityka rachunkowości – części składowe
1) Określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym, co najmniej:
a) zakładowy plan kont,
b) wykaz ksiąg rachunkowych,
c) opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego.
4) System służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
Omówienie i przedstawienie różnych zapisów, przykładów i rozwiązań.

II. Instrukcja obiegu dokumentów.
Omówienie i przedstawienie różnych zapisów, przykładów i rozwiązań.

Osoba prowadząca: Marcin Babiuch
Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

Szkolenie finansowane z budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.Powrót do Aktualności →