Projekt „AKCJA INTEGRACJA!”

Projekt „AKCJA INTEGRACJA!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet  9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób.

Więcej →