Projekt AKCJA INTEGRACJA!

Projekt AKCJA INTEGRACJA! współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet  9. Wyłączenie Społeczne  Działanie 9.1. Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektu: 1 535 304,00 zł. Okres realizacji projektu:
od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Więcej →