Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia

Opublikowano w 16 maja 2018 przez admin

Nowy Projekt: ” Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON”. Otwarty Dialog zaprasza osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które przeżyły kryzys psychiczny i mieszkają we Wrocławiu na Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia. Kontakt w sprawie zapisania się na warsztaty: Joanna Hautz-Sołtysiak tel. 504 693 154 adres mailowy: fundacja@otwartydialog.pl

Kim są Asystenci Zdrowienia?

Publikacje osób doświadczonych chorobą psychiczną ujawniają etiologiczną i epidemiologiczną koncepcję choroby psychicznej, która fundamentalnie różni się od tej głoszonej dawniej przez psychiatrię. Tradycyjne modele zaburzeń umysłowych są często krytykowane jako sztywne, stygmatyzujące, nieodpowiednie oraz wyniszczające. Włączanie osób doświadczonych chorobą psychiczną ma na celu wykorzystanie lekceważonej wcześniej wiedzy, zdobytej poprzez doświadczenie, w badaniach, nauczaniu i w praktyce.

O jakich doświadczeniach zatem mówimy?

Doświadczenie psychiatryczne to doświadczenie odmienności, choroby, niemocy oraz/lub cierpienia psychicznego i jego wpływu na ciało, duszę i tożsamość. Wiąże się ono często również z wykluczeniem wynikającym z prowadzenia trybu życia odbiegającego od powszechnie przyjętych norm. Dla wielu osób, doświadczenie psychiatryczne oznacza także przeżywanie kryzysu, w którym muszą skorzystać z usług w zakresie zdrowia psychicznego i są zależni od profesjonalistów.
Strategie radzenia sobie, wraz z zasobami indywidualnymi i społecznymi, to kluczowe czynniki w doświadczeniu psychiatrycznym. Określają one stopień, w jakim osoby z doświadczeniami psychiatrycznymi będą w stanie prowadzić autonomiczny i samostanowiący sposób życia i jak aktywnie będą mogły uczestniczyć w społeczeństwie.

Czym jest wiedza zdobywana poprzez doświadczenie?

Podstawę wiedzy zdobytej poprzez doświadczenie można opisać jako reflektujące doświadczenie i wiedzę niezbędną w działaniu. W jaki sposób prowadzi to do profesjonalizmu? Niektóre organizacje zainicjowane przez osoby z doświadczeniami psychiatrycznymi scharakteryzowały tę wiedzę jako:

  • Decyzję czynnego wykorzystania własnych (burzliwych) doświadczeń jako zasobów,
  • Umiejętność reflektowania na temat swoich doświadczeń i radzenia sobie z nimi,
  • Umiejętność i chęć mówienia o swoich własnych doświadczeniach i procesie reflektowania,
  • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,
  • Decyzję ujawnienia swoich własnych doświadczeń i krytycznej dyskusji o nich,
  • Umiejętność pozostawienia własnych przekonań i wartości otwartych dla dyskusji,
  • Świadome wykorzystanie doświadczeń w celu zmniejszenia barier lub zakwestionowania opinii oraz uprzedzeń,
  • Chęć nieustannego rozwijania się,
  • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,
  • Krytyczną analizę warunków społecznych

Podsumowanie

Wiele badań wskazuje, że włączanie wiedzy osób doświadczonych chorobą psychiczną w usługi w zakresie zdrowia psychicznego oraz udzielanie przez nich porad wpływa na wzmocnienie pacjentów, wspiera rozwój sieci społecznych, zwiększa uczestnictwo w działaniach społecznych oraz poczucie odpowiedzialności i nadziei pacjentów, rozszerzając jednocześnie ich potencjał radzenia sobie i rozwiązywania problemów. Badania nad wpływem włączania ekspertów przez doświadczenie w szkolenia pokazują, że są one w przeważającej mierze korzystne dla uczestników. W porównaniu z wykładami prowadzonymi przez nauczycieli niedoświadczonych chorobą psychiczną, uczestnicy zgłaszali lepszą zdolność akceptowania klientów oraz większe zrozumienie indywidualnych praw i potrzeb. Uczestnicy lepiej rozumieli jak istotna jest praca z klientem, zamiast dla klienta, a znaczenie wzmocnienia pozycji stało się bardziej oczywiste. Studenci uznali nowe aspekty pomocnych interwencji i zyskali większą świadomość koniecznej wiedzy oraz umiejętności. Zgłoszono również, że w połączeniu z wiedzą opartą na doświadczeniu, wiedza teoretyczna stała się bardziej zrozumiała. Istotną cechą wkładu ekspertów przez doświadczenie wydaje się być jego znaczenie w procesie przemiany wiedzy w zrozumienie (Scheyett, Diehl 2004; Utschakowski 2004).

Plan Warsztatów

Moduł 1: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Cel: odkrycie i zrozumienia czym jest zdrowie, poznanie czym jest zdrowy tryb życia, sformułowanie osobistych strategii służących poprawie zdrowia psychicznego oraz poprawie relacji z rodziną i siecią społeczną.

Moduł 2: UMACNIANIE (Empowerment)

Cel: poznanie i umocnienie wewnętrznego poczucia siły, odnalezienie się w codziennych sytuacjach życiowych, nabycie oraz ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji, a także uzgadniania i dotrzymywania umów w relacjach z innym ludźmi.

Moduł 3: DOŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO

Cel: wspieranie procesu uświadamiania sobie myśli i zachowań związanych z przeżyciami w czasie choroby psychicznej, nabywanie umiejętności reflektowania i uzyskiwania tzw. „wglądu” poprzez mówienie o sobie w grupie
i słuchanie przeżyć innych osób.

Moduł 4: ZDROWIENIE

Cel: poszerzenie świadomości i refleksji nad własną historią chorowania i zdrowienia, pozyskanie wiedzy o procesach wspierających zdrowienie oraz o ludziach, którzy wyzdrowieli, podjęcie decyzji i aktywne wejście w proces planowania własnego zdrowienia.

Moduł 5: TRIALOG

Cel: zrozumienie wartości TRIALOGU tj. współpracy a. osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, b. jej rodziny
i sieci społecznej oraz c. profesjonalistów (lekarza, terapeuty); współpraca ta daje możliwość poznania różnych perspektyw i spojrzeń na te same wydarzenia, a w rezultacie możliwość bardziej efektywnej współpracy na rzecz zdrowienia.

Moduł 6: SAMOPOZNANIE

Terapeuci zazwyczaj nie rozmawiają z klientem bezpośrednio o jego objawach psychotycznych, gdyż uważa się, że może to na nowo przywołać treści psychotyczne. Większość ludzi, którzy przeżyli jakiś psychiczny wstrząs ma poczucie, że tradycyjna psychiatria nie spostrzegła i nie zrozumiała ich przeżyć. Tradycyjne zabiegi psychiatryczne skoncentrowane są na ograniczeniach wynikających z choroby, zamiast na tym aby wspierać pacjenta, żeby miał jak największy wpływ na proces swojego zdrowienia. Celem modułu jest lepsze zrozumienie siebie i własnych przeżyć oraz poznanie i zrozumienie różnorodnych doświadczeń innych osób.

Moduł 7: PEŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ

Cel: Ćwiczenie umiejętności słuchania innych, rozpoznawania potrzeb własnych oraz potrzeb innych osób, a także stopniowego brania odpowiedzialności za własny proces zdrowienia oraz wzmocnienie poczucia sprawstwa. Wyposażenie osób z doświadczeniem w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, potrzebne do pełnienia roli pełnomocników osób dotkniętych chorobą (np. poprzez zakładanie stowarzyszeń, prowadzenie działań edukacyjnych
i in.), tak aby mogli oni mieć swój realny wpływ na wprowadzanie i kształtowanie zmian w systemie opieki zdrowotnej,
a głos beneficjentów mógł być usłyszany kiedy zapadają decyzje – po to, aby działania terapeutyczne były jak najlepiej dostosowane do potrzeb pacjentów.

Moduł 8: OCENA PROCESU ZDROWIENIA

Cel: Moduł umożliwia uczestnikom kursu rozwinąć wiedzę i umiejętności potrzebne do tego, aby potrafili poddawać ocenie własny proces zdrowienia oraz tworzyć plany na przyszłość. Celem modułu jest także rozwój potrzebnych umiejętności do tego, aby uczestnicy POTRAFILI TOWARZYSZYĆ INNYM OSOBOM BĘDĄCYM W KRYZYSIE, lepiej rozumieli ich sytuacje i potrafili wspierać ich w tworzeniu planów na przyszłość oraz w ocenie procesu zdrowienia. Moduł ma także pomóc osobom z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego uporządkować własne myśli, uczucia
i nadać znaczenie doświadczeniom wynikającym z choroby. Ponadto celem jest wzmocnienie i rozwój relacji z innymi ludźmi.

Moduł 9: TOWARZYSZENIE I WSPIERANIE

Na Zachodzie już od dłuższego czasu osoby z doświadczeniem choroby psychicznej (będące w remisji) są aktywne zarówno w instytucjach zdrowia psychicznego, doradztwie, jak i wpływają na jakość usług psychiatrycznych. Osoby te są niezależne i spełniają funkcję eksperta. Osoba z doświadczeniem kryzysu objaśnia i dzieli się wiedzą o metodach
i zachowaniach, które były pomocne w procesie zdrowienia. Na zakończenie modułu uczestnicy będą znać zasady wspierania osób chorujących psychicznie, będą posiadać zróżnicowaną wiedzę o sobie i o innych oraz znaczenie jej zastosowania w procesie wspierania poprzez komunikację i pracę wkładaną w budowanie relacji. Będą potrafili poddać refleksji własny styl wspiera innych. Uświadomią sobie swoje kompetencje, mocne strony a także ograniczenia w kontekście pomagania innym.

Moduł 10: RADZENIE SOBIE W KRYZYSIE, PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Celem modułu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności bezpiecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych rozwój empatii w stosunku do siebie i innych, rozumienie czym jest kryzys, dostarczenie strategii pokonywania kryzysów i przechodzenia przez trudne sytuacje życiowe. Dodatkowo celem jest nauka wspierania innych osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy.

Moduł 11: Interwencja w kryzysie

Cel: Wyposażenie uczestników w podstawowe strategie i narzędzia bezpiecznego radzenia sobie w kryzysie oraz towarzyszenia innym osobom przeżywającym kryzys psychiczny.

Moduł 12: Zakończenie i podsumowanie warsztatów

Moduł podsumowujący warsztaty, uczestnicy poddają refleksji zdobytą wiedzę oraz proces pracy wewnętrznej podczas warsztatów.

Kontakt w sprawie zapisania się na warsztaty: Joanna Hautz-Sołtysiak tel. 504 693 154  adres mailowy: fundacja@otwartydialog.pl

Terminy Warsztatów:

 

Warsztaty będą się odbywały w 12   trzydniowych modułach: w piątki, soboty, niedziele godzinach: piątek godz. 16.00-20.00;sobota godz. 9.00-17.00;niedziela godz. 9.00-17.00 warsztatów przeznaczonych dla 14-18 osób. Warsztaty będą się odbywały we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 98 w Szkole Podstawowej NAVIGO

 

Moduł 1: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

29.06-01.07.2018

Moduł 2: UMACNIANIE (Empowerment)

13.07-15.07.2018

Moduł 3: DOŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO

 27.07-29.07.2018

Moduł 4: ZDROWIENIE

31.08-02.09.2018

Moduł 5: TRIALOG

14.09-16.09.2018

Moduł 6: SAMOPOZNANIE

28.09-30.09.2018

Moduł 7: PEŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ

12.10-14.10.2018

Moduł 8: OCENA PROCESU ZDROWIENIA

26.10-28.10.2018

Moduł 9: TOWARZYSZENIE I WSPIERANIE

 16.11-18.11.2018

Moduł 10: RADZENIE SOBIE W KRYZYSIE, PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

23.11-25.11.2018

Moduł 11: Interwencja w kryzysie

 07.12-09.12.2018

Moduł 12: Zakończenie i podsumowanie warsztatów

 14.12-16.12.2018

 

PFRON logo

 Powrót do Aktualności →