Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław

Opublikowano w 17 września 2013 przez admin

Zapraszamy organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę we Wrocławiu, do udziału w projekcie „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław”.

Projekt jest realizowany w okresie sierpień 2013 – maj 2015 przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej (Lider Projektu) w partnerstwie z Gminą Wrocław (Partner
Projektu). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie o 20% konsultowanych dokumentów przy
wykorzystaniu opracowanych w projekcie metod konsultacyjnych w Gminie Wrocław,
w szczególności opracowanie technik konsultacji społecznych, podniesienie poziomu
wiedzy i umiejętności przedstawicieli NGO oraz pracowników samorządowych
w zakresie komunikacji społecznej i konsultacji społecznych, przetestowanie
standardów wykorzystania technik konsultacyjnych w trakcie realizacji konsultacji
społecznych na przykładzie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (RPWOP) i założeń polityki oświatowej Wrocławia (strategii oświatowej
Miasta Wrocławia – SOMW).

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i NGO w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych. Założenia projektu obejmują współpracę z organizacjami zarówno na etapie opracowywania technik konsultacyjnych jak i ich wdrażania.

Grupę docelową projektu stanowią organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mające siedzibę na terenie Wrocławia (20 osób – 13 kobiet i 7 mężczyzn) oraz specjaliści odpowiedzialni za przygotowywanie i konsultowanie aktów prawa miejscowego m.in. z Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek miejskich Gminy Wrocław (20 osób – 13 kobiet i 7 mężczyzn).

Do udziału w projekcie będą zapraszani członkowie i pracownicy NGO zatrudnieni na
umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie.
Zadania projektu obejmują:

  • zaplanowanie i wdrożenie konsultacji społecznych w zakresie RPWOP, w tym m.in. analiza aktów prawa miejscowego regulujących proces konsultacji społecznych RPWOP oraz istniejącej „infrastruktury konsultacji” we Wrocławiu pod kątem możliwych do zastosowania technik konsultacyjnych, ocena dotychczasowej praktyki i technik konsultowania RPWOP, wypracowanie rekomendacji dotyczących sposobu wykorzystania znanych technik konsultacyjnych w ramach systemu konsultacji opisanego w prawie miejscowym, wypracowanie założeń do RPWOP na rok 2015,
  • zaplanowanie i wdrożenie konsultacji społecznych w zakresie założeń do strategii oświatowej Miasta Wrocławia, w tym m.in. opracowanie i redakcja wersji diagnozy i założeń możliwej do przekazania do szerokiej konsultacji, opracowanie narzędzia ankietowego on-line do przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych kierowanych do osób zaangażowanych w funkcjonowanie oświaty,
  • upowszechnienie wiedzy o technikach konsultacyjnych, w tym m.in. szkolenia i warsztaty dotyczące efektywnego stosowania rekomendowanych narzędzi konsultacji, konferencja podsumowująca projekt, opracowanie, druk i kolportaż poradnika konsultacji społecznych.

 

Więcej informacji, regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą:

 

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 71/372-41-21 oraz
mailowo: biuro@okst.pl.

Rekrutacja trwa od 21 sierpnia 2013 roku do 30 września 2013 roku

Organizacje zgłaszają do udziału w projekcie swojego przedstawiciela oraz jego zastępcę, który w razie nieobecności przedstawiciela będzie brał udział w projekcie. Organizacje wypełniają formularz dla organizacji, a przedstawiciele i zastępcy formularze personalne, poświadczone przez organizacje, oraz załączniki.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych przez organizację i osobę przez nią zgłaszaną oraz zastępcę dokonane może być:

  • za pośrednictwem poczty, na adres Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, Biuro FRDL we Wrocławiu, 50-032 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, III p.
  • osobiście w Biurze Projektu we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, III p.

 

Jeśli chcecie Państwo aktywnie uczestniczyć w tworzeniu polityki Gminy Wrocław i stać się partnerem dla administracji publicznej i samorządowej poprzez stosowanie nowych technik konsultacji społecznych – ten projekt jest dla Was.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Lider Projektu – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Partner Projektu – Gmina WrocławPowrót do Aktualności →