Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławska Rada Seniorów – konsultacje

Opublikowano w 25 kwietnia 2014 przez admin

Informujemy o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu do dnia 9.05.2014r. (piątek) (zamiast 24 kwietnia 2014r.).

Konsultacje – Wrocławska Rada Seniorów:

Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010r. Nr 189, poz. 2829 z późn. zm.)
  1. Zarządzenia nr 10924/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2010r.  w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia

projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 marca 2014r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 9 maja 2014r.

Opinię i uwagi do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 9 maja 2014r. (piątek):

  • pisemnie na adres: Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pok. 509; w przypadku przesłania opinii/uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

W załączeniu – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

 Powrót do Aktualności →