Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Współdzielnia” – najważniejsze informacje o bezpłatnym wypożyczaniu zasobów dla NGO

Opublikowano w 15 czerwca 2022 przez admin

„Współdzielnia” już działa, a zasoby są wypożyczane! Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje jak zostać Beneficjentem, jak wygląda procedura wynajmu zasobów. Zobacz, czy możesz podpisać Porozumienie o Współpracy.

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia” to wyjątkowy projekt w skali Wrocławia. Ideą przyświecającą jego powołaniu i działaniu jest społecznie odpowiedzialna ekonomia współdzielenia. Fundacja „Umbrella”, która prowadzi to przedsięwzięcie chciałaby tym samym zbudować sieć współpracy organizacji pozarządowych i podmiotów Gminy Wrocław opartą o ideę społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia zasobów rzeczowych i ludzkich, co przyczyni się do poszerzenia możliwości realizacji działań uczestników sieci i efektywnego wykorzystania posiadanych i pozyskiwanych zasobów.

Organizacje, które mogą być Beneficjentami mogą bezpłatnie, choć za kaucją, wypożyczać znajdujące się w Katalogu Zasobów specjalistyczne urządzenia ułatwiające dostępność osobom z niepełnosprawnościami oraz urządzenia przydatne przy organizowaniu wydarzeń – stoły, namioty, krzesła, warniki itd. Oferta ta będzie się stale poszerzała. Jednocześnie, Beneficjenci mogą starać się o bezpłatne przekazanie tabliczek informacyjnych z oznaczeniami w języku braille’a, taśmy oznaczeniowe czy gongi przywoławcze, które pomogą spełnić wymogi zapisane w ustawie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji – www.fundacja-umbrella.org.pl, Facebooku „Współdzielni” lub telefonicznie 71-359-75-00.

Kto może skorzystać ze „Współdzielni”?

Beneficjentami Centrum „Współdzielnia” mogą być wyłącznie te organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które:

* realizują zadania publiczne Gminy Wrocław lub

* prowadzą działalność statutową w lokalach Gminy Wrocław na rzecz mieszkańców Wrocławia

oraz grupy nieformalne realizujące działania na rzecz mieszkańców Wrocławia pod auspicjami organizacji pozarządowej lub Gminy Wrocław.

Pierwszeństwo w wypożyczaniu sprzętu oraz uzyskiwaniu materiałów dotyczących dostępności mają te organizacje, które realizują lub będą realizować zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Jak zostać Beneficjentem?

 1. Sprawdź czy Twoja organizacja może być beneficjentem „Współdzielni”
 2. Zapoznaj się z „Regulaminem” i jeśli zasady Ci odpowiadają to…
 3. Pobierz ze strony Fundacji, wypełnij i złóż wymagane dokumenty („Porozumienie o współpracy” i wymagane załączniki)
 4. Po zatwierdzeniu „Porozumienia” przez koordynatora odbierz swój egzemplarz z indywidualnym numerem.
 5. Korzystaj z usług „Współdzielni”!

Jak wygląda proces wypożyczenia?

 1. Wejdź na stronę fundacja-umbrella.org.pl i wybierz zakładkę „Współdzielnia”
 2. Pobierz Katalog Zasobów (Dokumenty do pobrania)
 3. Wybierz potrzebny sprzęt – zapoznaj się z opisem, kaucją i podanymi parametrami
 4. Przejdź przez formularz rezerwacji dostępny na stronie. Wybierz usługę, następnie konkretny zasób, a następnie wpisz wymagane dane – imię i nazwisko, numer Porozumienia, numer telefonu i adres email. Rezerwacja jest złożona.
 5. W dniu odbioru lub wcześniej przyjedź do siedziby Fundacji by podpisać Wniosek o wypożyczenie zasobów.
 6. Złóż kaucję i odbierz sprzęt
 7. Oddaj wypożyczone zasoby w wybranym dniu.

Jak mogę pozyskać tabliczki informacyjne w języku braille’a?

 1. Podpisz Porozumienie o współpracy.
 2. Przeczytaj wymagania prawne dotyczące dostępności – ustawy, rozporządzenia
 3. Na podstawie Katalogu Zasobów stwórz listę potrzebnych tabliczek w Twojej organizacji
 4. Wypełnij Wniosek o przekazanie artykułów
 5. Przyjdź do Centrum i odbierz tabliczki

Jakie zasoby mogę bezpłatnie pozyskać będąc Beneficjentem?

 1. Tabliczki informacyjne w języky braille’a
 2. Taśmy antypoślizgowe ostrzegawcze (ziarniste)
 3. Gongi przywoławcze

Pozarządowe Centrum Współdzielenia Zasobów jest zadaniem publicznym finansowanym przez Gminę Wrocław, a powierzonym do realizacji w wyniku postępowania konkursowego – Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” W OKRESIE OD 1.03. – 31.12.2022 (Umowa nr D/WSS/3051/1/2022). Koordynatorem „Współdzielni” jest Grzegorz Tymoszyk.Powrót do Aktualności →