Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UCZYMY SIĘ DLA WAS!

Opublikowano w 22 października 2014 przez admin

Projekt „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych” powstał z inicjatywy Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz organizacji partnerskich Fundacji Aktywny Senior i Fundacji Przemian Społecznych – Zmiana. Partnerstwo to, współpracujące na co dzień w obszarze rozwoju społecznego i uzupełniające swoje działania w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, chce poszerzyć swój zasięg o wymiar europejski w zakresie edukacji dorosłych, kształcenia zawodowego dla sektora pozarządowego oraz pracy na rzecz spójności społecznej.

Zamiarem partnerstwa jest rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz niektórych wolontariuszy w obszarach: zarządzanie edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, zarządzania organizacją, rozwój kompetencji w obszarze edukacji dorosłych oraz rozwój kompetencji interpersonalnych.

Cele te konsorcjum chce osiągnąć dzięki uczestnictwu pracowników w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez podmioty zagraniczne, które oprócz oferty przekazywania wiedzy „twardej” oferują proces nauki w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, gdzie wymiana doświadczeń, wiedzy i oczekiwań nabędzie innego wymiaru, niż rutynowe działania na poziomie lokalny, regionalnym czy krajowym.

Wiedzę zdobytą podczas szkoleń pracownicy wykorzystają w swojej codziennej pracy, doradzając przedstawicielom wrocławskich organizacji pozarządowych oraz samemu prowadząc szkolenia.

Projekt „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Dorosłych

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

128156_Logo_Erasmus___60ko

kreska

WE ARE STUDYING FOR YOU 🙂

The project „Strengthening the competencies for effective adult education” is an initiative of the Foundation for the NGO ” Umbrella ” and partner organizations Active Senior Foundation and the Foundation for Social Change – Change . These organizations work in the area of adult education within the development of key competences.

The partnership is composed by organizations cooperate on a daily basis in the area of social development and support their activities at the local, regional and national level, seeking to broaden its coverage of the European dimension in adult education, vocational training for non-profit sector and to work towards social cohesion.

The aim of the project is to develop and strengthen the competences of employees, managers and some volunteers in following areas: management of international projects concerning education , management of organization, development of competences in the area of adult education and the development of interpersonal skills . Achieving these goals will contribute to the strategic objectives described in the European Development Plan.

These objectives partnership consortium intends to achieve through the preparation and implementation of 14 educational mobilities (in the form of seven tandem training) involving the participation of staff and volunteers in specialist training courses organized by foreign entities of  three European countries (Italy, Greece, Cyprus).

The acquired knowledge will be used by our staff in every day work – counseling, training etc.

Project „Strengthening the competencies for effective adult education” is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme Adult Education

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.​

128156_Logo_Erasmus___60koPowrót do Aktualności →