Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskiej Szkole Trenerów Młodzieżowych. Udział bezpłatny.

Opublikowano w 27 marca 2018 przez admin

Instytut Edukacji Społecznej rozpoczyna rekrutację do Dolnośląskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Szkoła skierowana jest do osób mieszkających/pracujących lub uczących się na Dolnym Śląsku, które nie ukończyły 30 roku życia, a które chciałby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z młodzieżą.

Pracę z młodzieżą rozumiemy głównie jako aktywne i odpowiedzialne wspieranie młodych ludzi w rozwoju poprzez stosowanie metod edukacji pozaformalnej.

Miejsce i czas:

Zajęcia będą zrealizowane w formie sześciu zjazdów weekendowych – sobota i niedziela w siedzibie Instytutu Edukacji Społecznej we Wrocławiu.

 

Metodyka Pracy:

Program szkoły upowszechnia metodologię edukacji pozaformalnej- czyli taką gdzie proces edukacyjny jest oparty na osobistym doświadczeniu osób uczących się, odbywający się poza oficjalnym systemem kształcenia. Proces, w którym to osoba ucząca się ma realny wpływ na to: czego się uczy, gdzie się uczy, jak się uczy oraz z kim się edukuje. Edukację w której młody człowiek uczestniczy w sposób dobrowolny, ale również taki w którym przejmuje współodpowiedzialność za swój rozwój.

Wszystkie warsztaty i treningi będą realizowane w oparciu o najnowsze metody pracy grupowej: ćwiczenia, gry, zabawy, symulacje, ustawienia systemowe, drama, psychodrama, analizy przypadków, mini-wykład, praca w grupach, dyskusja, inne.

Program zajęć szkoły został przygotowany przy uwzględnieniu kluczowych kompetencji jakimi powinien dysponować pracownik młodzieżowy, a także na podstawie ponad 15 lat doświadczeń Instytutu Edukacji Społecznej w realizacji projektów edukacyjnych.

 

Program i daty zjazdów:

 

Zjazd I 14-15.04.2018 r. Wprowadzenie do pracy z młodzieżą i w społecznościach lokalnych. 

Podstawowe założenia w pracy z młodzieżą-  historia pracy z młodzieżą,  kwestie zdrowia, bezpieczeństwa i prawne. Znaczenie równości szans, znaczenie osobistych umiejętności, zróżnicowania form w pracy  oraz edukacji w procesie pracy z młodzieżą i w społecznościach lokalnych

 

 

Zjazd II 21-22.04.2018 r. Oblicza komunikacji interpersonalnej.

Drugi zjazd poświęcony jest w całości technikom komunikacji interpersonalnej. Zaprezentowane metody pracy dołączą do zasobów metodycznych uczestników szkoły. W czasie tego zjazdu ćwiczone i omawiane będą między innymi – strumień świadomości – emocje i potrzeby – komunikaty „ja” – informacje zwrotne – parafraza i odzwierciedlenie – bariery osobiste w kontakcie – budowanie dobrego kontaktu – analiza i rozwój osobistych zasobów komunikacyjnych.

 

Zjazd III 12-13.05.2018 r. Charakterystyka młodzieży w kontekście edukacyjnym

Zajęcia poświęcone charakterystyce grupy określonej jako „młodzież” oraz nauce planowania działań edukacyjnych. W czasie warsztatów nakreślimy jej charakterystykę, odróżniającą ją od innych grup społecznych. Podyskutujemy o aktualnych tendencjach, a także o cechach konstytutywnych niezależnych od czasu i kontekstu kulturowego, a także tych które są aktualne dla współczesnych młodych ludzi. W czasie warsztatów szczególnie skupimy się na – potrzebach rozwojowych młodych ludzi – procesach uczenia się młodzieży – diagnozie potrzeb – ustalaniu celów edukacyjnych – doborze metod i technik pracy.

 

 

Zjazd IV 26- 27.05.2018 r. Zakłócenia, opór i kryzys

Bezpośrednia praca grupowa z młodymi ludźmi prędzej czy później doprowadza do sytuacji napięć,  zakłóceń i kryzysów. Wychodzenie ze strefy komfortu w procesie zmiany, szumy komunikacyjne, rozdźwięk na poziomie wartości czy negacja jako mechanizm obronny to tylko niektóre z wielu czynników utrudniających proces edukacyjny. Dojrzały pracownik młodzieżowy powinien umieć rozpoznawać sytuacje zakłóceń grupowych, rozumieć i tym samym stosować odpowiednie narzędzia, które pozwolą przezwyciężyć trudności. Ten warsztat ma za zadanie nauczyć podstaw takiej interwencji.

 

Zjazd V 9-10.06.2018 r. Pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną

W ciągu dwóch intensywnych dni uczestnicy szkoły dowiedzą się: jak pozyskiwać środki ze źródeł publicznych i prywatnych, jak realizować projekty bez angażowania środków pieniężnych, jak wykorzystywać współpracę z biznesem w realizacji celów edukacyjnych. W czasie tego zjazdu uczestnicy zapoznają się między innymi z przepisami regulującymi organizację otwartych konkursów ofert, zbiórek publicznych, darowizn i sponsoringu. Poznają kilkadziesiąt źródeł finansowania działań edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą.

 

 

Zjazd VI 23- 24.06.2018 r Tworzenie i zarządzania projektami w metodologii PCM

Finansowanie wydarzeń edukacyjnych często narzuca ujęcie ich w formule projektowej. Dlatego dla osób pracujących z młodzieżą ten obszar wiedzy jest jednym z kluczowych. Ujęcie projektowe pozwala dokonywać świadomych zmian, bazujących na właściwie zdiagnozowanych potrzebach w oparciu o metody, które są akceptowane przez grupy docelowe. Metoda projektowa pozwala na zmierzenie rezultatów zmiany i wyciągnięcie wniosków z działań dzięki przeprowadzonej ewaluacji. W ciągu tego zjazdu uczestnicy nauczą się- techniki analizy potrzeb społeczności lokalnej, formułowania celów projektu, tworzenia harmonogramów i budżetu projektu, podstaw zarządzania zespołem projektu, monitorowania i ewaluacji projektu.

 

 

Prowadzący:

Zajęcia zostaną poprowadzone przez osoby ze ścisłego kierownictwa Instytutu Edukacji Społecznej. Informacje o ich doświadczeniu dostępne są na stronie w zakładce Zespół.

 

Rekrutacja i warunki uczestnictwa:

  • Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dolnego Śląska, między 18, a 30 rokiem życia.
  • Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

  • Organizator rezerwuje sobie prawo do zaproszenia wybranych osób na podstawie analizy treści zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
  • Udział w szkole jest bezpłatny. Organizator zapewnia catering w czasie zajęć, materiały edukacyjne, wydanie certyfikatu uczestnictwa. Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu są po stronie uczestnika.
  • Nie ma możliwości udziału w wybranych zjazdach. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia o udziale we wszystkich zjazdach szkoły. Absencje z przyczyn losowych będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Kontakt:

Pytania w sprawie szkoły prosimy kierować na adres: ies@ies.org.pl

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

więcej informacji: Kliknij i wejdź na stronę.

 Powrót do Aktualności →