Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do udziału w projekcie „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”

Opublikowano w 14 lutego 2020 przez admin

zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.
Więcej informacji o projekcie

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych(32 godziny stacjonarnych szkoleń).
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści z wykorzystywania stron,
aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej
pracy edukacyjnej.
2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin stacjonarnych szkoleń), którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej
podstawy programowej z informatyki.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl, tel.603 313 819
DYREKTOR zgłasza koordynatorce:
– co najmniej: 2–3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest
zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;
– co najmniej 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;
– co najmniej 5-osobowe zespoły w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek
ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
a) Nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie –
muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują;
b) wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e
wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:
– edukacja wczesnoszkolna
– przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne
– przedstawiciele kadry kierowniczej szkół;
Zespół nauczycieli z danej szkoły może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach programu „Lekcja:Enter” w tym samym naborze, oznacza to, że szkoły, które zadeklarowały udział w projekcie „Enter (…)” innego Grantobiorcy, nie mogą być zgłoszone do naszego projektu.

logo PartnerzyPowrót do Aktualności →