Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenie: opiekun dzienny dzieci do lat 3.

Opublikowano w 20 grudnia 2018 przez admin

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 8.4.1 (Rynek pracy). Tytuł projektu: “Rodzice na start!”

Projekt głównie na celu ma aktywizację zawodową  osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, którym umożliwi wejście lub powrót na rynek pracy.
W ramach projektu realizowane jest bezpłatne szkolenie: opiekun dzienny dzieci do lat 3 w wymiarze 160 godzin z czego 30 godzin przewidziane jest na realizację praktyki w żłobkach.

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie na dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3 trwa do końca grudnia 2018. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który jest dostępny w biurze projektu we Wrocławskiem Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49, pokój 33. 

KRYTERIA FORMALNE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU NA DZIENNEGO OPIEKUNA

  1. W szkoleniu dla Dziennego opiekuna organizowanym w ramach zadania, może uczestniczyć osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria formalne:
  2. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  4. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  6. posiada, na terenie miasta Wrocławia, warunki lokalowe, zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
  7. Osoby z minimum średnim wykształceniem otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Rozpoczęcie szkolenia jest przewidziane w drugiej połowie stycznia 2019.Powrót do Aktualności →