Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Podręcznik „Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy”

Podręcznik „Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy” stanowi rezultat projektu “IMPROVE – IMPact Of VoluntEering on personal and professional Growth”, („Wpływ wolontariatu na rozwój osobisty i zawodowy”) realizowanego przez pięć organizacji partnerskich w ramach programu GRUNDTVIG.

Ocena kompetencji jest powszechnie wykorzystywana w poradnictwie zawodowym. Mogą ją także stosować pracownicy rozmaitych instytucji i osoby poszukujące pracy. Ocena kompetencji pozwala na obiektywną analizę umiejętności, zdolności, postaw i motywacji, co umożliwia określenie preferencji zawodowych i ustalenie planu rozwojowego osoby poddanej badaniu.

Intencją partnerów projektu IMPROVE było dostosowanie narzędzi służących do oceny umiejętności i kompetencji stosowanych w innej dziedzinie do potrzeb działalności wolontariackiej. Stało się to możliwe dzięki współpracy na poziomie europejskim między organizacjami pracującymi z wolontariuszami w środowisku lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

Efektem współpracy jest ten Podręcznik.  Opisuje on narzędzia, które mogą być stosowane  przez organizacje pracujące z wolontariuszami i wspierające ich rozwój. Niektóre z nich zostały opracowane przez realizatorów projektu (narzędzia opisane w części „Etap diagnostyczny”: kwestionariusz  samodiagnozy, Assesment Center, wywiad i w „Etapie planowania działania”: plan  rozwoju). Pozostałe narzędzia przedstawione w niniejszej publikacji są stosowane przez organizacje partnerskie w codziennej pracy.

CEL PODRĘCZNIKA

Zadaniem facylitatorów  (kierowników wolontariatu, liderów grup) jest towarzyszenie w rozwoju wolontariuszom/wolontariuszkom przed podjęciem działalności, w trakcie jej trwania i po zakończeniu pracy.

Publikacja ta ma na celu dostarczenie opiekunom narzędzi, które ułatwią realizację zadania. Znaleźć w niej można pomoce nazywające oraz opisujące umiejętności i kompetencje: zarówno już posiadane, jak i te, które wolontariusz/wolontariuszka chciał(a)by nabyć w czasie podejmowanej działalności. Ma to zachęcić go/ją do analizy postaw i motywacji, a w efekcie ułatwić określenie osobistych i zawodowych celów edukacyjnych.

JAK UŻYWAĆ PODRĘCZNIKA?

W Podręczniku opisano kolejne etapy wolontariatu – tworzą one drogę, w czasie której Facylitator (przez określony czas) towarzyszy Wolontariuszowi/Wolontariuszce.

Aby wyruszyć w tę wspólną podróż edukacyjną, potrzebna jest wstępna zgoda Wolontariusza i Facilitatora. Osoby te w czasie trwania współpracy odbywają regularne spotkania, podczas których Facylitator dokonuje oceny kompetencji Wolontariusza i wspólnie z nim opracowuje plan rozwoju.
Podręcznik zawiera wiele narzędzi wraz z opisem ich zastosowania. Facylitator może zastosować je wszystkie lub wybrać tylko niektóre z nich.

Pierwsza część Podręcznika zawiera informacje o tym, jak towarzyszyć Wolontariuszowi w czasie różnych faz wolontariatu oraz jak stosować wypracowane i zebrane przez partnerów projektu narzędzia. W drugiej części (Aneksy) znajdują się instrumenty służące do oceny kompetencji stosowane w każdym z etapów wolontariatu.

POBIERZ PODRĘCZNIK „ZESTAW NARZĘDZI DO OCENY KOMPETENCJI WOLONTARIUSZY”

LUB

stopka_improve