Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dzielenie się wiedzą podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych

Opublikowano w 16 czerwca 2015 przez admin

Dnia 24 Maja 2015, już po raz czwarty na terenie Hali Stulecia odbyły się Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych. Coroczny Dzień Społecznej Super Mocy to wydarzenie o charakterze rodzinnego pikniku i największego święta NGO w regionie.

W tym roku Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA postanowiła wykorzystać coroczne święto organizacji pozarządowych, aby upowszechniać rezultaty projektu „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych” realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Dorosłych.

W ramach projektu pracownicy i wolontariusze Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz organizacji partnerskich Fundacji Aktywny Senior i Fundacji Przemian Społecznych – Zmiana uczestniczyli w specjalistycznych zawodowych szkoleniach w Grecji, Włoszech i na Cyprze. Wiedzą nabytą podczas wielodniowych treningów i szkoleń dzielili się podczas Targów w formie indywidualnych konsultacji.

Udzielane doradztwo dotyczyło następującej tematyki:
• Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie i tworzyć wysokiej jakości projekty (także międzynarodowe)? Jak nimi zarządzać i je efektywnie promować? Jak sporządzić ich budżet, a potem poprawnie go rozliczyć? Jak upowszechniać rezultaty projektów?
• Jak umiejętnie radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami podczas pracy? Jak wspierać jej efektywność i komunikację zespołową? Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracy edukacyjnej?
• Jak umiejętnie rozwiązywać problemy i wzmocnić umiejętności komunikacyjne? Jak rozwijać kreatywność, umiejętność motywowania siebie oraz efektownego uczenia innych?
• Jak realizować projekty edukacyjne dla osób starszych?

Podczas targów z przyjemnością gościliśmy również przedstawicieli Zespołu Promocji i Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+!
Zdobytą w ramach projektu wiedzą pracownicy i wolontariusze dzielą się na co dzień. Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”!

Projekt  „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” , w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Dorosłych.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228

Sharing of knowledge during the 4th FAIR OF LOWER SILESIA NGO’S

On the 24 May 2015 in Centennial Hall FAIR OF LOWER SILESIA NGO’S  took place for the fourth time. The annual Day of Social Super Powers is the event of a family picnic and the biggest festival of NGOs in the region.

This year, the Foundation for the Support of NGOs UMBRELLA decided to use the annual festival of non-governmental organizations to disseminate the results of the project „Strengthening competencies for effective adult education” carried out under the European Union’s Erasmus + Programme Adult Education.

During the project, staff and volunteers of the Foundation of Support for NGO’s „UMBRELLA” and partner organizations – the Foundation Active Senior and the Foundation for Social Change – Change, attend specific vocational training in Greece, Italy and Cyprus. They shared with knowledge acquired during several days of practice and training during the Fair in the form of individual consultations.

Consultations that took place were related to the following topics:
• How to successfully apply for funding and create high-quality projects (also international)? How to manage them and promote them effectively? How to draw up their budget, then settle it properly? How to disseminate the project results?
• How skillfully cope with stress and difficult emotions at work? How to support its effectiveness and team communication? How to prevent burnout in educational work?
• How skillfully solve problems and strengthen communication skills? How to develop creativity, ability to motivate yourself and teaching others in the impressive way?
• How to implement educational projects for the elderly?

During the fair representatives of the Foundation for the Development of the Education System (the Polish National Agency of the Erasmus+ Programme) have also visited us.
With acquired knowledge workers and volunteers also share every day. Welcome to the training and consultancy in Wroclaw NGO Support Centre „Sector 3”!

Project „Strengthening the competencies for effective adult education” is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme Adult Education

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.​

128156_Logo_Erasmus___60ko-800x228Powrót do Aktualności →