Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnienie Wspomagane III”

Opublikowano w 13 kwietnia 2017 przez admin

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego  polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

Kto może wziąć udział?
Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
• posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
• zamieszkują na terenie jednego z trzech powiatów województwa dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego lub świdnickiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego,
• są w wieku aktywności zawodowej ( 18-64 lata) i nie pracują,
• nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym, niepełnosprawnością sprzężoną.
Okres realizacji:
W okresie 01.01.2017-31.03.2019 w projekcie planuje się objęć  aktywizacją zawodową 45 osób z województwa dolnośląskiego i 45 osób  z województwa warmińsko-mazurskiego.
Obszar realizacji:
• województwo dolnośląskie (powiaty: miasto Wrocław, powiat wrocławski i świdnicki)
• województwo warmińsko-mazurskie (wszystkie powiaty)
Możliwe formy wsparcia:
1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy,
2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
3. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
4. Zwrot kosztów dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.
5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.
6. Możliwość korzystania z asystenta czy tłumacza języka migowego.
Rekrutacja
Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 31.05.2017r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.
Koordynator projektu:
Jagienka Mindur
j.mindur@eudajmonia.pl
600 912 804


Powrót do Aktualności →