Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundusze Norweskie i EOG: Fundusz Współpracy Regionalnej.

Opublikowano w 24 czerwca 2018 przez admin

Podczas gdy większość funduszy EOG i funduszy norweskich jest dostosowywana do krajowych inicjatyw w państwach beneficjentach, kraje będące darczyńcami (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) opracowały Fundusz Współpracy Regionalnej jako uzupełnienie ułatwiające współpracę transgraniczną i ponadnarodową. Finansowane projekty mają na celu sprostanie wspólnym europejskim wyzwaniom i przyczynienie się do zacieśnienia współpracy między Państwami-Darczyńcami, Państwami-Beneficjentami i wybranymi dziesięcioma państwami spoza UE poprzez dzielenie się wiedzą, wymianę dobrych praktyk i budowanie potencjału.

Całkowity przydział dla Funduszu wynosi 34,5 mln euro, z czego 15 mln euro jest dostępne w ogłoszonym pierwszym zaproszeniu do składania wniosków. Kwota wnioskowanej pomocy finansowej w ramach projektu nie może być mniejsza niż 1 milion euro.

 

Projekty, które będą wspierane

Finansowanie zostanie przeznaczone na wspieranie otwartego dialogu i inicjatyw wzmacniających sieci transgraniczne i ponadnarodowe, budowanie potencjału, dzielenie się wiedzą i zmianę polityki w celu przyspieszenia innowacji; tworzenie miejsc pracy; rozwój trwałych struktur współpracy między sektorem biznesu, sektorem publicznym, sektorem obywatelskim i środowiskiem akademickim; oraz przyczynianie się do zwiększenia skuteczności i wydajności w tworzeniu polityki rozwoju i reagowaniu na wspólne europejskie wyzwania. W projekty powinno być zaangażowanych wielu partnerów i mają dotyczyć działań w różnych krajach – kwalifikujące się podmioty muszą złożyć wniosek jako konsorcjum składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów.

Priorytety Funduszu

Fundusz wspiera transgraniczne i ponadnarodowe projekty we wszystkich pięciu priorytetach funduszy EOG i Funduszy Norweskich na lata 2014-2021:

  •     Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
  •     Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
  •     Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka;
  •     Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i podstawowe prawa i wolności;
  •     Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Współpraca między podmiotami w co najmniej trzech krajach

Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny lub transnarodowy i obejmować wielu partnerów oraz działania w różnych krajach. Uprawnione podmioty muszą złożyć wniosek jako konsorcjum, składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów.

Podmioty w tych krajach kwalifikują się do finansowania:
• Bułgaria
• Chorwacja
• Cypr
• Republika Czeska
• Estonia
• Grecja
• Węgry
• Łotwa
• Litwa
• Malta
• Polska
• Rumunia
• Portugalia
• Rumunia
• Słowacja
• Słowenia
• Albania
• Białoruś
• Bośnia i Hercegowina
• Macedonia
• Mołdawia
• Czarnogóra
• Rosja
• Serbia
• Turcja
• Ukraina

Następujące dokumenty stanowią prawnie wiążące ramy, które mają zastosowanie do Funduszu:

Procedura selekcji

Wybór projektu odbywa się w dwuetapowej procedurze:

  • Zaproszenie do składania wniosków, w którym należy przedłożyć jedynie dokument koncepcyjny dotyczący projektów transnarodowych.
  • Zakwalifikowani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku przed ostatecznym terminem.

Termin składania dokumentu koncepcyjnego upływa 1 lipca 2018 r.

Koncepcje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy administrowanej przez operatora funduszu – konsorcjum składającego się z Ecorys Polska i JCP Italy, które pomaga BMF we wdrażaniu Funduszu. Przed ukończeniem wniosku aplikacyjnego, konieczne jest zarejestrowanie się w systemie EGREG.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań i procedur zgłaszania projektów, odwiedź oficjalną stronę Funduszu lub stronę operatora funduszu Ecorys Polska.

 Powrót do Aktualności →