Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości: poradnik dla NGO

Opublikowano w 10 stycznia 2019 przez admin

Wydział Partycypacji Społecznej we współpracy z Wydziałem Podatków i Opłat przygotował krótki poradnik dla NGO o tym, jak rozliczyć podatek od nieruchomości.

Do 31 stycznia należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości oraz zapłacić pierwszą ratę podatku albo opłacić go w całości jeżeli nie przekracza 100 zł. Podatek można również opłacić w całości z góry. Zobowiązane są do tego również organizacje pozarządowe – właściciele bądź najemcy lokalu bądź innych nieruchomości. Przedstawiamy poradnik kto i jak powinien to zrobić.

Zobacz też infografikę, informację na ngo.pl – portal dla organizacji pozarządowych

I. Kto jest objęty obowiązkiem podatkowym?

Obowiązki dotyczące podatku od nieruchomości spoczywają na organizacji jeżeli:

 1. posiada nieruchomość na własność lub
 2. jest użytkownikiem wieczystym gruntów lub
 3. korzysta (posiada np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy) z nieruchomości Gminy Wrocław lub innej jest albo Skarbu Państwa.

II. Co i kiedy powinienem zgłosić do Urzędu?

Podatnicy podatku od nieruchomości zobowiązani są do corocznego składania (w terminie do 31 stycznia) deklaracji na podatek od nieruchomości. Pierwszą deklarację związaną z zakupem lub wynajmem nieruchomości składa się w terminie 14 dni od zawarcia aktu notarialnego bądź umowy np. najmu lokalu.

Obowiązek podatkowy:

 1. powstaje od następnego miesiąca oraz
 2. wygasa z końcem miesiąca

– po zaistnieniu zdarzenia.

W deklaracji wykazuje się wszystkie przedmioty (grunt, budynki, a także budowle jeśli związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą), podlegające opodatkowaniu lub zwolnieniu.

Sposób wypełniania deklaracji przedstawiamy w pkt. V

III. Co powinienem zrobić gdy kupię/wynajmę nowy lokal albo wydzierżawię grunt od Miasta lub sprzedam/rozwiążę umowę dot. nieruchomości?

W przypadku gdy podatek ulegnie zmianie w ciągu roku (np. wskutek zakupu lub wynajmu nowej nieruchomości), składa się deklarację korygującą wysokość podatku w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Jak wyliczyć podatek w korekcie przedstawiamy w pkt. V

IV. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia od podatku; kiedy muszę zapłacić podatek?

Ze zwolnień podatkowych można skorzystać w zależności od statusu i rodzaju prowadzonej działalności. Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyjaśnienie.

Deklarację podatkową należy składać również, gdy organizacja korzysta ze zwolnienia od podatku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w ratach miesięcznych. Podatek wyliczony w deklaracji należy uregulować na konto Gminy Wrocław – bez wezwania – w terminie do 31. stycznia (1. rata) i do 15. dnia każdego, następnego miesiąca (pozostałe raty).

Podatek równy i mniejszy niż 100 zł płatny jest w terminie do 31. stycznia.

Podatek można również opłacić w całości z góry.

 1. Jestem organizacją pozarządową, która posiada status OPP

Organizacje pozarządowe posiadające status OPP w KRS mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli:

 1. Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność pożytku publicznego ujęta jest w statucie organizacji.
 3. Nieruchomość nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Sposób wypełniania deklaracji z tytułu zwolnienia wyjaśniamy w pkt. V.1.

 1. Jestem organizacją pozarządową, która nie posiada statusu OPP

Organizacje pozarządowe, które nie posiadają statusu OPP nie mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla tych organizacji.

Jeżeli organizacja działa w formie stowarzyszenia, istnieje możliwość skorzystania
z innego zwolnienia pod warunkiem że:

 1. Nieruchomość zajęta jest wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki
  i techniki, kultury fizycznej i sportu albo grunty zajęte są trwale na obozowiska
  i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.
 2. Działalność ta wynika ze statutu stowarzyszenia.
 3. Nieruchomość nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli organizacja działa w budynku zabytkowym istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku pod warunkiem że:

 1. Grunt lub budynek wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków.
 2. Budynek utrzymywany jesy i konserwowany zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.
 3. Nieruchomość nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Za pozostałe nieruchomości należy w deklaracji wyliczyć podatek wg obowiązujących stawek.

Sposób wypełniania deklaracji w przypadku zwolnienia i podatku do zapłaty wyjaśniamy w pkt. V.2.

3. Jestem organizacją, która prowadzi działalność gospodarczą

Organizacje pozarządowe, które będą prowadzić działalność gospodarczą w zgłaszanej nieruchomości nie mogą skorzystać ze zwolnienia dla organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Za grunty budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w deklaracji należy wyliczyć podatek wg obowiązujących stawek.

Sposób wypełniania deklaracji za nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wyjaśniamy w pkt V.3.

4. Jestem organizacją, która prowadzi działalność nieodpłatną/odpłatną pożytku publicznego i nie posiadam statusu OPP

Organizacje pozarządowe, które nie posiadają statusu OPP nie mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla tych organizacji.

Jeżeli organizacja działa w formie stowarzyszenia istnieje możliwość skorzystania z innego zwolnienia pod warunkiem że:

 1. Nieruchomość zajęta jest wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki
  i techniki, kultury fizycznej i sportu albo grunty zajęte są trwale na obozowiska
  i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.
 2. Działalność ta wynika ze statutu stowarzyszenia.
 3. Nieruchomość nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli organizacja działa w budynku zabytkowym istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku pod warunkiem że:

 1. Grunt lub budynek wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków.
 2. Budynek utrzymywany jest i konserwowany zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.
 3. Nieruchomość nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Za pozostałe nieruchomości należy w deklaracji wyliczyć podatek

Sposób wypełniania deklaracji w przypadku zwolnienia i podatku do zapłaty wyjaśniamy w pkt V.3.

 

V. Jak prawidłowo wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1?

Deklarację DN-1 na podatek od nieruchomości można pobrać na stronie BIP Urzędu.

Wraz z deklaracją składa się:

 1. Gdy organizacja jest w posiadaniu więcej niż jednej nieruchomości – Część uzupełniającą „A”, w której wykazuje się wszystkie przedmioty opodatkowania oraz
 2. Gdy organizacja korzysta ze zwolnienia – Część uzupełniającą „B”, w której wykazuje się wszystkie przedmioty podlegające zwolnieniu.

W deklaracji należy wykazać łącznie:

 1. podstawy opodatkowania (część F na drugiej stronie) oraz
 2. podstawy podlegające zwolnieniu (część H na trzeciej stronie)

Podstawą opodatkowania dla gruntu jest jego powierzchnia, dla budynków lub ich części powierzchnia użytkowa. Budowle związane z prowadzeniem działalności opodatkowuje się wg wartości podlegającej amortyzacji albo wartości rynkowej, gdy od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

 

Poniżej przedstawiamy prawidłowe wyliczenie podatku:

1. Lokal o powierzchni 101 m2, w którym 61 m2 zajęte jest na działalność pożytku publicznego a 40 m2 na działalność wyłącznie wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Strona 3. deklaracji na podatek od nieruchomości (pozycja H – informacja o przedmiotach zwolnionych)

a) w przypadku posiadania udziału w gruncie wypełnia się poz. H.1.4 „grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”

b) w przypadku posiadania wyłącznie lokalu wypełnia się poz. H.2.5 „budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”

Do deklaracji należy dołączyć załącznik „B”, w którym należy zaznaczyć tytuł prawny zwolnienia.

Przykładowo wypełniona deklaracja (przykład nr 1) – patrz załącznik nr 1

 

2. Lokal o powierzchni 101 m2, w którym 61 m2 zajęte jest na działalność wyłącznie wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, a 40 m2 służy jednocześnie innym celom.

Strona 2. deklaracji na podatek od nieruchomości (pozycja F – dane dotyczące przedmiotów opodatkowania

a) w przypadku posiadania udziału w gruncie wypełnia poz. F.1.4 „grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”

b) w przypadku posiadania wyłącznie lokalu wypełnia poz. F.2.5 „budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego”

Do deklaracji należy dołączyć załącznik „B”, w którym należy zaznaczyć tytuł prawny zwolnienia.

Stronę 3. Należy wypełnić zgodnie z pkt. 1.

Przykładowo wypełniona deklaracja (przykład nr 2) – patrz załącznik nr 2.

 

3. Budynek o powierzchni 202 m2 został nabyty w maju br. służy prowadzonej działalności gospodarczej. Posadowiony jest na gruncie o powierzchni 400 m2.

Lokal o powierzchni 101 m2, okresie styczeń-grudzień, w części 61 m2 zajęty jest na działalność wyłącznie wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, a 40 m2 służy jednocześnie innym celom.

a) w przypadku posiadania udziału w gruncie wypełnia poz. F.1.1 „grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków”

b) w przypadku posiadania wyłącznie lokalu wypełnia poz. F.2.2 „budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”

Do deklaracji należy dołączyć załącznik  „A” i załącznik „B”.

W pozostałym zakresie strony 2. oraz 3. należy wypełnić zgodnie z pkt. 1. i 2.

Przykładowo wypełniona deklaracja (przykład nr 3) – patrz załącznik nr 3.

 

Więcej informacji:

Wydział Podatków i Opłat UM Wrocławia

Działu Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych

dla fundacji         71 777 82 35
dla stowarzyszeń     71 777 71 59

Do pobrania:

Infografika – ngo.pl

Podstawa prawnaPowrót do Aktualności →