Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jakie dokumenty potrzebne mi są do zarejestrowania stowarzyszenia / fundacji?

Opublikowano w 21 stycznia 2015 przez admin

faq_superngoRejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) różni się od ich rodzaju. Znajdziemy jednak pewne wspólne elementy.

Do rejestracji potrzebne nam są dokumenty towarzyszące przy powstawaniu stowarzyszenia i fundacji oraz dokumenty rejestrowe pobierane z KRS.

Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia załączamy dokumenty:

 • statut stowarzyszenia – 2 egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski;
 • protokół z zebrania założycielskiego – 2 egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 • podjęte na zebraniu uchwały – wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (wszystkie uchwały m.in.  o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego, uchwałę o wyborze zarządu);
 • listę członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis. 2 egzemplarze.

WAŻNE: W nagłówku listy warto dodać informacje :„ wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie” W ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy.

Do wniosku o rejestrację fundacji dołączamy:

 • akt notarialny o ustanowieniu fundacji  – 1 egzemplarz
 • oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru – 1 egzemplarz
 • statut fundacji, podpisany przez fundatora- 3 egzemplarze
 • wszystkie uchwały o powołaniu władz fundacji – 1 egzemplarz np. uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu rady
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru – wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację, który trzeba dokonać wcześniej lub wniosek o zwolnienie z opłaty

Oprócz dokumentów dotyczących powstania i funkcjonowania stowarzyszenia lub fundacji potrzebne są tez formularze sądowe. Potrzebne do wypełniania tak samo dla fundacji oraz stowarzyszenia to:

 • KRS-W20 – formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia/fundacji jego nazwy, siedziby itd.
 • KRS-WK – służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu lub organu nadzorczego

(na jednym formularzu możemy wpisać dane dwóch osób, zatem jeśli do zarządu/komisji  wybraliśmy np. cztery osoby to wypełniamy dwa takie formularze dla zarządu/komisji).

Dodatkowy formularz wypełniany jedynie przez stowarzyszenie:

 • KRS-WF – służy do zgłoszenia informacji o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego (składamy ten formularz tylko wtedy, gdy rejestrujemy stowarzyszenie, które na zebraniu założycielskim nie wybrało władz).

…więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/x/342824 oraz http://poradnik.ngo.pl/x/508193

zapytaj2Powrót do Aktualności →