Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KOLEJNE SZKOLENIA ZA NAMI!

Opublikowano w 13 marca 2015 przez admin

Kolejne dwa tandemy szkoleniowe wzięły udział w specjalistycznych kursach.


Magda Dzikowska z Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA (Kierowniczka zespołu Pozarządowego Ośrodka Kariery, doradczyni i trenerka POK) oraz Marek Ferenc (prezes Fundacji Aktywny Senior) pojechali do Włoch na szkolenie dotyczące zarządzania projektami. W wyniku ich 5 –dniowej pracy oboje otrzymali certyfikat doskonałości w edukacji dorosłych (Certificate of Excellence in Adult Education). Szkolenie odbyło się w grudniu 2014 r.

Iwona Nowińska (pracująca w Fundacji UMBRELLA jako specjalista ds. współpracy ngo z administracją publiczną i ds. organizacji parafialnych i senioralnych) oraz Anna Daszyńska (wolontariuszka z Fundacji Aktywny Senior) w lutym 2015 uczyły się jak wykorzystywać narzędzia NLP (Neurolingwistyczne programowanie) dla lepszego życia i rozwoju edukacji. Szkolenie odbyło się w Limassol na Cyprze. Uczestniczki  uzyskały certyfikat wydany przez ILC Inspiring Learning Centre Ltd.

Iwona Nowińska  tak mówi o zaletach udziału w szkoleniu:
„Poznałyśmy narzędzia edukacyjne wspomagające pracę i edukację z różnymi grupami. Poznane narzędzia pozwoliły również inaczej spojrzeć na siebie i zmienić swój własny obraz (podnieść samoocenę)”.

A na pytanie, czy poleca innym takie doświadczenie jak udział w mobilnościach programu Erasmus + odpowiada:
„Takie szkolenia dają możliwość samorozwoju. Spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Środowisko międzynarodowe i praca w nim pokazuje, że wszyscy mamy podobne problemy, a uczestnicy z różnych krajów służą sobie nawzajem pomocą, wymieniają doświadczenia, rozwiązania. Wartością wyjazdów na szkolenia jest możliwość skupienia się tylko na treści szkolenia (zapomnieniu na chwilę o obowiązkach osobistych i zawodowych), poznania innych kultur i religii oraz oczywiście spędzenia czasu w pięknym miejscu”.

Zdobytą wiedzą z chęcią podzielimy się z Wami!
Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”!

Projekt „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + (Edukacja Dorosłych)

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

SUBSEQUENT TRAININGS ARE OVER

Two other training teams took part in specialist courses:

Magda Dzikowska from the Foundation of Support for NGO’s UMBRELLA (the Manager of the team of the Non-governmental Career Centre, the advisor and trainer) and Marek Ferenc (President of the Foundation Active Senior) went to Italy for the project management training. In the result of their 5 – days work both received a certificate of the excellence in the adult education. The training took place in December 2014.

In February 2015 Iwona Nowińska (working at the UMBRELLA Foundation as the advisor and specialist for the cooperation between ngo’s, especially senior organizations, and local entities) and Anna Daszyńska (volunteer from the Foundation Active Senior) learnt how to use the NLP tools (Neuro-linguistic programming) for the better life and the development of the education. The training took place in Limassol on Cyprus. Participants obtained a certificate issued by ILC Inspiring Centre Ltd.

Iwona Nowińska says about advantages of the participation in the training:
„We get to know educational tools which support the work and the learning process. This tools allowed me to look at myself in different way and to change mine own image (self-assessment)”.

And asked whether she recommends other such experience like the participation in mobilities of the Erasmus + Programme, she answers:
„Such trainings gives the possibility of the self-development and looking at oneself from the different perspective. Work in the international environment shows that we all have similar problems, and participants from various countries can exchange experience, solutions. If we take part in training far from home, we can concentrate more on the content of the training. We can forget for the moment about personal and professional obligations, keep a distance. Thanks to that we can also face with other cultures and religions and, of course, spend time in the beautiful place”.

The acquired knowledge will be used by our staff in every day work – counseling, training etc.
Project „Strengthening the competencies for effective adult education” is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme (Adult Education)

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.​Powrót do Aktualności →