Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Opublikowano w 27 lipca 2016 przez admin

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 22.07.2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 9.09.2016 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 9 września 2016r. (piątek):

elektronicznie na adres: bps@um.wroc.pl
pisemnie na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław pok. 120; w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

 

Więcej informacji: http://bip.um.wroc.pl/artykul/127/22610/konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-miasta-wroclawia-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2017-rPowrót do Aktualności →