Zweryfikowane

Fundacja ,,Centrum Edukacyjno - Gospodarcze"

13:43 Jul 12 2013 Legnicka 65, Wrocław

Opis
Misja Żeby odnieść sukces w biznesie potrzeba często wielu lat edukacji. Edukacji nie tylko tej tradycyjnej, od wielu lat praktykowanej w szkole, opartej na wypracowanych już etapach kształcenia, ale także tej ,,wzbogaconej” o elementy przedsiębiorczości, ekonomii i zarządzania z uwzględnieniem innowacyjności. To właśnie całożyciowa edukacja jest kluczem do sukcesu. Podejmowanie wielu działań mających na celu promowanie innowacyjności, nie tylko tej w gospodarce, ale także w edukacji w dużej mierze ułatwi powstawanie nowych jak i rozwój istniejących już na rynku przedsięwzięć gospodarczych zawierających innowacyjność. Wiedząc, że sukces można odnosić w bardzo wielu dziadzinach Fundacja poprzez szeroki wachlarz oferowanej pomocy chce dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Fundacja została powołana na rzecz realizacji następujących celów: a)rozwoju nauki, edukacji, oświaty, wychowania i ekologii; b)pomocy chorym na rybią łuskę; c)pomocy społecznej i działalności charytatywnej; d)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; e)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; f)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, ekonomiczny, innowacyjny i technologiczny; g)nauka przedsiębiorczości, ekonomii i zarządzania; h)działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych i budowania społeczeństwa obywatelskiego; i)wspierania, rozwoju i propagowania: krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; kultury fizycznej, sportu i turystyki; twórczości artystycznej i kulturalnej; j)wspierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między krajami i społeczeństwami oraz propagowanie wiedzy na temat zasad i prawa obowiązującego w Unii Europejskiej; ; k)przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; l)propagowania wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; m)rozwoju konkurencyjności w wymiarze gospodarczym i społecznym;. n)działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW 1.Prowadzenie działalności edukacyjnej, charytatywnej i informacyjnej poprzez różnego rodzaju kampanie, także publiczne z wykorzystaniem środków masowego przekazu 2.Organizowanie i prowadzenie organizacji, jednostek organizacyjnych i innych placówek mających na celu realizację celów statutowych min: inkubatory, świetlice, Uniwersytet Trzeciego Wieku itp. 3.Inicjowanie, wspieranie, opracowywanie lub dostosowywanie programów nauczania do potrzeb uczniów, rynku pracy, przedsiębiorców i potrzeb gospodarczych oraz prowadzenie kształcenia ustawicznego i zawodowego. 4.Organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów, zawodów z równoczesnym wspieraniem utalentowanej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin, zwiększając tym samym ich szanse na rozwój. 5.Realizacja celów Fundacji poprzez wydawanie różnego rodzaju publikacji np. książek, broszur, opracowań, czasopism, informatorów, katalogów itp. oraz usługi dla osób podejmujących działalność gospodarczą. 6.Propagowanie i wspieranie idei innowacji w edukacji, kulturze i gospodarce, nie zapominając o programach badawczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy. 7.Wspieranie różnego rodzaju inicjatyw poprzez prowadzenie badań własnych i zleconych, promujących równocześnie działalność innowacyjną, ekologiczną, gospodarczą i kulturalną. 8.Promowanie i współpracowanie z ośrodkami naukowymi, uczelniami i organizacjami w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. 9.Pomoc w rozwoju społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w różnych dziedzinach życia społecznego. 10.Organizowanie szkoleń, warsztatów, wystaw, odczytów, koncertów, imprez plenerowych mających na celu realizację celów statutowych. 11.Nadawanie znaku Fundacji, nagród, dyplomów i wyróżnień. 12.Działania na rzecz wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwoju gospodarczego, wykorzystywania działalności innowacyjnej, nowoczesnych technologii, odnawialnych źródeł energii. Prezes Fundacji – Aleksandra Dybała Wiceprezes Fundacji – Barbara Sałamaszyńska Adres siedziby, kontakt Legnicka 65 54-206 Wrocław Polska gmina: Wrocław powiat: Wrocław województwo: dolnośląskie Adres do korespondencji: jak wyżej KRS: 0000468304 REGON: 022180730
Wiarygodność: UP DOWN 0
Dodaj komentarz
Nazwa:
Email:
Komentarze:
Kod bezpieczeństwa:
19 + 8 =

Dodatkowe akcje

Zarząd Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego we Wrocławiu

13:56 Apr 18, 2016

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0.05 Kms

Fundacja na Rzecz Równości

13:52 Oct 13, 2014

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0.05 Kms

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

13:25 Mar 11, 2013

Legnicka 65, Wrocław, Poland, 0.06 Kms

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej

12:26 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0.06 Kms

JCI CSR Wratislavia

13:15 Jul 08, 2013

Legnicka 65, Wroclaw, Poland, 0.06 Kms