Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NGO.pl informuje

Opublikowano w 3 lipca 2018 przez admin

NGO.pl informuje o nowym wzorze sprawozdania finansowego.

Wprowadzono aktualizację przy rozliczaniu się organizacji pozarządowych oraz zmiany w  sporządzaniu wzoru sprawozdania finansowego.

Organizacje pozarządowe sprawozdając się za rok 2017 po raz pierwszy zastosują nowy wzór sprawozdania finansowego – wzór dla organizacji pozarządowych. Wraz z wprowadzeniem tego wzoru w NGO likwidowane jest specyficzne traktowanie wyniku (zysku lub straty) jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dlaczego coś co było kierowane do „jednostek mikro” jest ważne dla sprawozdań organizacji pozarządowych? Ponieważ organizacje pozarządowe jeszcze do niedawna mogły sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie ze wzorem sprawozdania dla jednostek mikro (wzór wg załącznika 4 do ustawy o rachunkowości) – i stosowały zasadę przenoszenia zysku.

NOWA ZASADA: Wyniku 2016 roku nie dodajemy do przychodów albo kosztów 2017

Przy sporządzaniu sprawozdań za rok 2017 (z wykorzystaniem nowego wzoru sprawozdania dla NGO – wzoru z załącznika 6 ustawy o rachunkowości) nie obowiązuje już zasada przenoszenia zysku na przychody roku następnego, a strata nie stanowi już kosztów roku następnego.

Jeśli organizacja po zakończeniu 2016 roku, nie zdecydowała o przeniesieniu nadwyżki przychodów nad kosztami na fundusz statutowy czy inne fundusze bądź rezerwy, to pozostaje on zyskiem i tak jest prezentowany w bilansie w latach następnych. Analogicznie jeśli organizacja nadwyżkę kosztów nad przychodami nie sfinansowała z funduszu statutowego innych funduszy lub rezerw to stanowi ona w bilansie stratę.

Zysk albo strata jest pokazywane w pasywach, w części „fundusz własny”.

STARA ZASADA

Do 2016 roku obowiązywała zasada, że w przypadku sprawozdań finansowych organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej, z zastosowaniem wzoru sprawozdania dla jednostek mikro (załącznik 4 ustawy o rachunkowości), wynik finansowy lat ubiegłych (nie przeniesiony na fundusz statutowy), powiększał przychody albo koszty roku następnego. Jeśli taka organizacja miała w poprzednim roku dodatni wynik finansowy roku to był on dodany do przychodów nastego roku, z odpowiednim wykazaniem takich przychodów w informacji dodatkowej. Analogicznie jeśli organizacja miała ujemny wynik to dodawała go do kosztów nastego roku, z odpowiednim wykazaniem takich kosztów w informacji dodatkowej.

Z kolei w sprawozdaniu organizacji prowadzącej działalność gospodarczą, z zastosowaniem wzoru dla jednostki mikro (zał. 4), wynik finansowy zarówno lat poprzednich jak i bieżący był wykazywany w bilansie w części A. Kapitał (fundusz) własny.

W przypadku sporządzania sprawozdania wg wzoru podstawowego (załącznik 1 ustawy o rachunkowości) albo dla jednostek małych (zał. 5), wynik finansowy poprzednich lat był wykazywany bezpośrednio w bilansie w Funduszach własnych, w poz. VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych – jest on w tym wzorze oddzielony od wyniku roku bieżącego wykazywanego w: VIII. Zysk (strata) netto.

Mieliśmy więc różne postępowanie z wynikiem finansowym roku, zależnie do przyjętego wzoru sprawozdania oraz prowadzenia lub nie przez organizację działalności gospodarczej.

PODSUMOWANIE: jak postępować w przypadku sprawozdań za 2017 r.

Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych za rok rozpoczynający się od 1.01.2017 (lub później), mają być sporządzane wg wzoru dla organizacji pozarządowych określonym w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. Organizacje mogą też wybrać najbardziej rozbudowany wzór sprawozdania określony w załączniku 1.

W obu tych wzorach wynik finansowy (zysk albo strata) jest ujmowany w bilansie i nie jest przenoszony do przychodów albo kosztów roku następnego.

W sprawozdaniu wg wzoru dla organizacji pozarządowych (zał. 6), wynik finansowy poprzednich lat jest wykazywany narastająco, bezpośrednio w bilansie w: A. Fundusze własne, w poz. III. Zysk (strata) z lat ubiegłych – i jest on oddzielony od wyniku roku bieżącego wykazywanego w: IV. Zysk (strata) netto.

Oczywiście decyzją władz organizacji zysk może podwyższać fundusz statutowy i wtedy będzie wykazywany w: poz. I. Fundusz statutowy –  a nie w: III. Zysk (strata) z lat ubiegłych.

Więcej szczegółowych informacji jak postępować w przypadku sprawozdań za 2017r. dostępne na stronie internetowej (klik).Powrót do Aktualności →