Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nowy międzynarodowy projekt Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”!

Opublikowano w 6 października 2015 przez admin

Od początku listopada Fundacja „UMBRELLA” rozpocznie realizację nowego projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich”.

Naszymi parterami są Czeska Rada Dzieci i Młodzieży z Pragi oraz Litewskie Centrum Młodzieżowe z Wilna. Idea projektu wyrosła z potrzeby doskonalenia metod pracy edukacyjnej z młodzieżą, aby w coraz większym stopniu angażować młode osoby w działania na rzecz społeczności lokalnej, aktywizować ich do obywatelskiego i demokratycznego zaangażowania, włączać ich w działania wolontariackie, namawiać do działań w organizacjach pozarządowych, radach młodzieżowych itp. jak również pokazać możliwości wykorzystywania Internetu do społecznego zaangażowania.

„Bardzo się cieszymy na realizację tego projektu. Liczymy, że wypracowane w międzynarodowym gronie rezultaty pozwolą nam w coraz lepszym stopniu realizować misję naszej Fundacji. Do projektu włączymy też samą młodzież jako ekspertów.” – mówi Agnieszka Cisowska – Szul, członek Zarządu Fundacji “UMBRELLA”.

Przed nami dwa lata wspólnej pracy, spotkania międzynarodowe, szkolenia dla pracowników i młodzieży, działania lokalne, seminaria upowszechniające i inne aktywności.
Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Młodzież Akcja 2 „Partnerstwa Strategiczne”.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

The New European Project in Foundation of Support for NGO’s „UMBRELLA”

At the beginning of November UMBRELLA Foundation will start realization of new project “Cooperation for social and civic competences’ innovative education”.

Our partners are Czech Council of Children and Youth (CZ) and Lithuanian Youth Center (LT). The project idea was born out of a need to improve the methods of educational youth work in order to engage young people in  local community activities, active civic and democratic participation such as volunteering, membership in NGO’s, youth councils as well as using Internet as a way to civic involvement.

“We are very happy about  this project. We hope that  thanks to the results worked out in the international partnership we will be able to realize mission of our Foundation in the better way. We will engage also youth as experts!” – says Agnieszka Cisowska – Szul, member of the board of UMBRELLA Foundation.

We have a lot of common work, transnational meetings, trainings for staff and youth, local activities, dissemination seminars and many other activities ahead of us.
Project is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme Youth Key Action 2 “Strategic Partnerships”.

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Powrót do Aktualności →