Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia

Centrum SEKTOR 3 oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Nauczymy między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak skutecznie promować działania swojej organizacji, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.

Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach na stronie startowej oraz w kalendarzu poniżej. By sprawdzić opis szkolenia, wystarczy kliknąć na jego tytuł.

Na każde szkolenie jest prowadzona osobna rekrutacja. Udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum Sektor 3 wymaga wypełnienia każdorazowo formularza rejestracyjnego (Uwaga! Na szkolenia dwudniowe formularz wypełniamy jednorazowo).

Aktualna oferta szkoleń

UWAGA: warto przeczytać! 

Informacji na temat szkoleń udziela: Michał Szkrawan,
tel. +48 71 359 75 00, mail: m.szkrawan@fundacja-umbrella.org.pl zapisy@fundacja-umbrella.org.pl

Osoby niewidome, niedowidzące lub z niepełnosprawnością słuchu, chcące wziąć udział w szkoleniu realizowanym przez Centrum Sektor 3, proszone są o wpisanie takich informacji w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie lub wcześniejsze zgłoszenie swoich indywidualnych potrzeb pod adresem: zapisy@fundacja-umbrella.org.pl lub telefonicznie: 71 359 75 00.

Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych odbiorców, stale pracujemy nad udogodnieniami i poprawą dostępności naszego Centrum. Jeśli masz jakieś pomysły / uwagi – skontaktuj się z nami!

Szczegółowe zasady korzystania ze szkoleń 

Centrum oferuje bezpłatne szkolenia.

● Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
➢ posiadanie lub zawarcie przez Beneficjenta, nie później niż dzień przed planowanym
szkoleniem, Porozumienia o współpracy z Centrum;
➢ wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie podanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym; przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu; w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zgłoszenie chęci udziału osobiście, telefonicznie lub mailowo.

● Osoby współpracujące z Beneficjentem i wyrażające chęć udziału w organizowanych przez Centrum szkoleniach, ale niewidniejące w posiadanym przez Centrum rejestrze, zobowiązane są do dostarczenia potwierdzenia współpracy z daną Organizacją, wystawionego przez osobę z jej reprezentacji.

● Każda osoba zakwalifikowana na szkolenie zostanie o tym poinformowana drogą mailową w terminie podanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia obecności lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie podanym w informacji o kwalifikacji.

● Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie internetowej Centrum.

● O przyjęciu na szkolenie decyduje spełnienie określonych kryteriów podanych w ogłoszeniu dotyczącym szkolenia .

● Centrum zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zgłaszanych przez
jednego Beneficjenta.

● W przypadku dwukrotnego niepoinformowania o nieobecności, uczestnik szkolenia może zostać pozbawiony prawa do korzystania z tej formy wsparcia. Sankcja może dotyczyć także Beneficjenta.

● W szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby umieszczone na liście uczestników.

● Uczestnicy są zobowiązani do podpisywania list obecności i wypełnienia ankiet
ewaluacyjnych.

● Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują, pod warunkiem podpisania się na liście
obecności, imienne zaświadczenie o jego ukończeniu, w którym są zawarte informacje o terminie, czasie trwania i zakresie tematycznym szkolenia.

● W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed jego rozpoczęciem, wolne miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

● Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminów, prowadzących lub odwołania szkolenia.

Pełną treść regulaminu Centrum SEKTOR3 znajdziesz w zakładce: DO POBRANIA