Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłaszamy nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Opublikowano w 31 października 2018 przez Ula Bandurowska

Zaproszenie kierujemy do osób wskazanych przez:
– organizacje pozarządowe
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dlaczego ogłaszamy nabór?
Od 15.11.2018 roku Gmina Wrocław będzie ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

Osoby można zgłaszać do 19 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 8.11.2018 roku o godz. 15:30 w Sektorze 3 na ul. Legnickiej 65.

 

I. Informacje ważne:
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy osób na członków komisji konkursowych na rok 2019.
2. Baza prowadzona jest w Biurze ds. Partycypacji Społecznej.
3. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2019 roku.
4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez osoby wskazane oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w kancelarii Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 120, I piętro lub przesłać scan drogą elektroniczną na adres bps@um.wroc.pl. W tytule wpisując: „Zgłoszenie do bazy osób wskazanych do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019”. Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy osób wskazanych do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019”

II. Zadania komisji konkursowej:
1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja opiniuje m.in.:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne;
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych przez aplikującego w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Wypełnienie karty opinii merytorycznej wraz z wpisaniem opinii, tj. liczby punktów przyznanych przez siebie.
3. Opisanie na karcie opinii merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramy.
4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Wrocławia lub osobie przez niego upoważnionej.

Więcej informacji:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/tworzymy-komisje-konkursowe-zapraszamy-przedstawicieli-ngo1Powrót do Aktualności →