Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano w 10 lipca 2014 przez admin

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-dolnoslaskiego/, na  tablicy ogłoszeń w UMWD oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków Rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków Rady zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych, terytorium i zakresu prowadzonej działalności.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14  ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zgłoszenia kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się na  „Karcie zgłoszenia kandydata..”, do której należy dołączyć  oświadczeniem kandydata o niekaralności, wyrażeniu zgodny na kandydowanie, oraz przetwarzania danych osobowych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 5 sierpnia 2014 roku:
1)  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Słowackiego 12–14 albo w Kancelarii Ogólnej – Filii we Wrocławiu  ul. Ostrowskiego 7-9, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego” lub;
2)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UWMD) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53–238 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.
Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na terenie województwa dolnośląskiego do zgłaszania  kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, Tel. 71 770 41 36, email andrzej.stachowiak@umwd.pl.Powrót do Aktualności →