Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „AKCJA INTEGRACJA!”

Opublikowano w 21 lutego 2017 przez admin

Projekt „AKCJA INTEGRACJA!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet  9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób.

Wartość projektu:
1 535 304,00 zł

Okres realizacji projektu:
od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób zamieszkujących miasto Wrocław – 108 osób, oraz gminy Wisznia Mała – 5 osób, Żórawina – 2 osoby i Oborniki Śląskie – 5 osób,  w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl Ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności do:
– 72 kobiet (60%)
– 36 osób (30%) w wieku 50-64 lata
– 38 osób (31%) z orzeczeniem o niepełnosprawności.
– 60 osób ( 50%) osoby z wykształceniem nie wyższym niż gimnazjalne
Celem projektu jest podniesienie umiejętności intra i interpersonalnych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, co w efekcie końcowym ma skutkować podjęciem zatrudnienia i usamodzielnieniem się ekonomicznym 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez udział w szkoleniach, kursach, doradztwie, działaniach aktywizujących społecznie, stażach/zajęciach reintegracji społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 edycje szkoleniowe Czas trwania poszczególnych edycji zależeć będzie od rodzaju wybranej ścieżki szkoleniowej.
Po trzymiesięcznym okresie szkoleniowo-doradczym uczestnicy projektu będą mieli możliwość przystąpienia do trzymiesięcznego stażu u pracodawcy albo miesięcznego zewnętrznego kursu zawodowego.

FORMY WSPARCIA

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
– OPIEKUN OSOBY ZALEŻNEJ
– PRACOWNIK BIURA I HANDLU
– PRACOWNIK PORZĄDKOWY – KONSERWATOR
•    warsztaty umiejętności społecznych  (40 godzin/edycję)
•    trening obywatelski  (40 godzin/edycję)
•    warsztaty prozdrowotne (40 godzin/edycję)
•    mini warsztat kulinarny (12 godzin/edycję)
•    reintegracja społeczna z otoczeniem (24 godziny/edycję)
•    warsztaty reintegracji zawodowej (164 godziny/edycję/grupa)
•    warsztaty poruszania się po rynku pracy (40 godzin/edycję)
•    konsultacje indywidualne z instruktorem reintegracji, psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem i pracownikiem socjalnym, pomoc wolontariuszy
Po zakończeniu działań szkoleniowo-doradczych rozpoczną się:
•    Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (3 miesiące, max.40 godzin/tydzień) dla 50 % uczestników projektu (60 osób)
•    Zewnętrzne kursy zawodowe dla 50% uczestników projektu (60 osób) niekorzystających ze staży/zajęć reintegracji zawodowej
Maksymalny czas realizacji wszystkich form wsparcia będzie wynosił 6 miesięcy.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od stycznia 2017 do lutego 2018.
Etapy rekrutacji:
Rekrutacja do projektu będzie się składać z następujących etapów:
– złożenie wypełnionego wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami,
– udział w rozmowie rekrutacyjnej prowadzonej przez psychologa,
– wydanie przez pracownika socjalnego MOPS opinii i wniosku o przyjęcie do projektu  na podstawie wywiadu środowiskowego

Biuro Projektu „Akcja Integracja!”
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
pokój nr 23a (I piętro)
tel. 71 782 35 21, fax 71 782 35 12
www.wci.wroclaw.pl

•    Maja Domańska (Koordynator Projektu )
tel. 71 782 35 21 , e-mail: maja.domanska@wci.wroclaw.pl

 Powrót do Aktualności →