Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt AKCJA INTEGRACJA!

Opublikowano w 18 stycznia 2017 przez admin

Projekt AKCJA INTEGRACJA! współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet  9. Wyłączenie Społeczne  Działanie 9.1. Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektu: 1 535 304,00 zł. Okres realizacji projektu:
od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Projekt „Akcja Integracja!” skierowany jest do 120 niezatrudnionych osób zamieszkujących miasto Wrocławia – 108 osób, oraz gminy Wisznia Mała – 5 osób, Żórawina – 2 osoby i Oborniki Śląskie – 5 osób  w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl Ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności do:
– 72 kobiet (60%)
– 36 osób (30%) w wieku 50-64 lata
– 38 osób (31%) z zasiłkiem okresowym z tytułu niepełnosprawności.
– 60 osób ( 50%) osoby z wykształceniem nie wyższym niż gimnazjalne.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności intra i interpersonalnych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych co w efekcie końcowym na skutkować podjęciem zatrudnienia i usamodzielnieniem się ekonomicznym 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez udział w szkoleniach, kursach, doradztwie, działaniach aktywizujących społecznie, stażach/zajęciach reintegracji społecznej.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 edycje szkoleniowe Czas trwania poszczególnych edycji zależeć będzie od rodzaju wybranej ścieżki szkoleniowej.
Po trzymiesięcznym okresie szkoleniowo-doradczym uczestnicy projektu będą mieli możliwość przystąpienia do trzymiesięcznego stażu u pracodawcy albo miesięcznego zewnętrznego kursu zawodowego.

FORMY WSPARCIA

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
• szkolenie zawodowe, w jednej z wybranych grup (300 godzin)
• warsztaty umiejętności społecznych  (40 godzin/edycję)
• trening obywatelski  (40 godzin/edycję)
• warsztaty prozdrowotne (40 godzin/edycję)
• mini warsztat kulinarny (12 godzin/edycję)
• reintegracja społeczna z otoczeniem (24 godziny/edycję)
• warsztaty reintegracji zawodowej (164 godziny/edycję/grupa)
• warsztaty poruszania się po rynku pracy (40 godzin/edycję)
• konsultacje indywidualne z instruktorem reintegracji, psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem i pracownikiem socjalnym, pomoc wolontariuszy
Po zakończeniu działań szkoleniowo-doradczych rozpoczną się:
• Staże/ zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (3 miesiące,max.40 godzin/tydzień)
dla 50 % uczestników projektu (60 osób)
• Zewnętrzne kursy zawodowe dla 50% uczestników projektu (60 osób) niekorzystających ze staży/zajęć reintegracji zawodowej
Maksymalny czas realizacji wszystkich form wsparcia będzie wynosił 6 miesięcy.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od stycznia 2017 do lutego 2018.

Etapy rekrutacji:
Rekrutacja do projektu będzie się składać z następujących etapów:
• złożenie wypełnionego wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami,
• Wstępna diagnoza potencjału społecznego funkcjonowania
• udział w rozmowie rekrutacyjnej prowadzonej przez psychologa,
• wydanie przez pracownika socjalnego MOPS opinii i wniosku o przyjęcie do projektu na podstawie wywiadu środowiskowego.

Harmonogram rekrutacji do I edycji projektu Akcja Integracja!
Rekrutacja do I edycji  projektu „Akcja Integracja!” będzie przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.
Etapy postępowania rekrutacyjnego
Terminy
1. Przyjmowanie Wniosków o Uczestnictwo w Projekcie. 16.01.2017 – 15.02.2017
2. Rozmowy rekrutacyjne z Psychologiem . 30.01.2017 – 20.02.2017
3. Wydawanie skierowań do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 30.01.2017 – 22.02.2017
4. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu. 27.02.2017
5. Rozpoczęcie I edycji projektu. 01.03.2017

Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rekrutacji do poszczególnych edycji o czym poinformuje na stronie www projektu oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Harmonogram rekrutacji do pozostałych edycji projektu będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 16.01.2017 do 28.02.2018.

Biuro Projektu „Akcja Integracja!”
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
pokój nr 23a (I piętro). Od 01.02.2017 roku pok. nr 14 I piętro
tel. 71 782 35 21, fax 71 782 35 12
www.wci.wroclaw.pl,    www.akcjaintegracja.wci.wroclaw.pl  Powrót do Aktualności →