Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „SAMO-Dzielni” dla osób niepełnosprawnych.

Opublikowano w 1 lutego 2017 przez admin

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni”. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich.

Planowane efekty:
– zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
– ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług asystenckich,
– umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
– polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością,
– wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu:
– przeszkolimy i zatrudnimy 30 asystentów osobistych,
– zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 55 osobom z niepełnosprawnością,
– zrealizujemy ponad 37000 godzin usług.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu oraz regulamin uczestnictwa udostępniane będą sukcesywnie na stronie Fundacji (www.promykslonca.pl).
Projekt „SAMO-Dzielni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.


Powrót do Aktualności →