Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nowe kompetencje – nowe szanse”

Opublikowano w 10 marca 2015 przez admin

Kancelaria Projekty Europejskie. Mirosława Adamczak  ogłasza nabór uczestników  do projektu „ Nowe kompetencje – nowa szanse”.

Przewidywana liczba uczestników projektu wynosi łącznie 408 osób.  W ramach projektu organizowane będą szkolenia :

Szkolenie z języka angielskiego 120 h/180 h
Szkolenie z języka niemieckiego 120 h/180 h
Szkolenie ITC – komputerowe 80 h

Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w sposób ciągły , do momentu zrekrutowania wszystkich grup szkoleniowych.

Uczestnikiem szkoleń może zostać osoba w wieku od 18 do 67 roku życia, zamieszkała na terenie Dolnego Śląska, która z własnej inicjatywy chce podnieść swoje kompetencje językowe albo informatyczne. W projekcie może uczestniczyć jedynie osoba, która nie była , nie jest i nie będzie objęta wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub Poddziałaniu 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3 oraz która spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła 50 lat życia  lub

– powracająca oraz wchodząca  po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

– z wykształceniem co najwyżej średnim,

– niepełnosprawna,

– pozostająca bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do biura projektu formularz rekrutacyjny. Na etapie rekrutacji przeprowadzone będą testy służące wstępnej ocenie znajomości języka, w celu zakwalifikowania do odpowiedniej grupy. Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem formalnym.Dodatkowe punkty będą przyznawane osobom w wieku 50+, kobietom i osobom  niepełnosprawnym.

Więcej informacji: http://www.projektyeuropejskie.com.pl/d401/nowe_kompetencje_nowe_szansePowrót do Aktualności →